EØS-notatbasen

Forordning om bruttonasjonalinntekt (BNI)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2020/1546 av 23. oktober 2020 som etablerer struktur og detaljerte ordninger for oversikten over kilder og metoder brukt i produksjonen av bruttonasjonalinntektaggregater og deres komponenter i samsvar med det europeiske nasjonalregnskapssystemet (ESA 2010)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1546 of 23 October 2020 establishing the structure and detailed arrangements of the inventory of the sources and methods used to produce gross national income aggregates and their components in accordance with the European System of Accounts (ESA 2010)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.05.2021

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/516 regulerer beregning av bruttonasjonalinntekt (BNI) som utgjør beregningsgrunnlaget for landenes andel egne inntekter i EUs generelle budsjett. I henhold til forordning (EU) nr. 2019/516 skal landene også levere en oversikt over kilder og metoder brukt i produksjonen av BNI som spesifiseres nærmere i denne gjennomføringsforordningen. Det er avgjørende at BNI er sammenliknbart på tvers av landene, at oversikten over kilder og metoder er konsistent med relevante deler av regelverket for det europeiske nasjonalregnskapssystemet (ESA 2010) samt at oversikten oppdateres jevnlig og produseres med en lik struktur på tvers av land.

Artikkel 1 i gjennomføringsforordningen fastslår en felles kapittel struktur med i alt 10 kapitler for oversikten over kilder og metoder, og innholdet i såkalte prosess-tabeller som blant annet tallfester estimater i ulike faser av prosessen med å estimere BNI og relativ størrelse på benyttede datakilder og justeringer gjort i prosessen. Artikkel 2 beskriver detaljer som er i samsvar med ESA 2010, og andre krav til beskrivelsen av datakilder og metoder. Artikkel 3 fastslår at oversikten over kilder og metoder skal leveres til kommisjonen innen 31 desember 2021, og oppdateringer i oversikten skal gjøres senest innen 12 måneder etter større endringer i datakilder eller metoder brukt for å estimere BNI. Som et minimum skal oversikten oppdateres hvert femte år.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå (SSB) har vært med i arbeidet av utformingen av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvensene ansees å være begrensede. Forordningen medfører ingen økt oppgavebyrde eller endringer i det underliggende regelverket for nasjonalregnskapet. De økonomiske konsekvensene vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av SSB, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1546
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1546

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.10.2020
Frist returnering standardskjema: 04.02.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: