Forordning om verifikasjon av bruttonasjonalinntekt (BNI)

Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 2020/2147 av 8. oktober 2020 som supplerer europaparlaments og rådsforordning 2019/516 ved å definere en liste med områder som skal behandles i hver verifikasjonssyklus

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2020/2147 of 8.10.2020 supplementing Regulation (EU) 2019/516 of the European Parliament and of the Council by defining the list of issues to be addressed in every verification cycle

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.05.2021

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/516 regulerer beregning av bruttonasjonalinntekt (BNI) som utgjør beregningsgrunnlaget for landenes andel egne inntekter i EUs generelle budsjett. Som en del av arbeidet med å harmonisere beregningene av BNI etablerer denne forordningen en liste med områder som skal verifiseres av Kommisjonen ved Eurostat og ekspertgruppen for BNI. Dette innebærer at opplysninger som datakilder, deres bruk og metode for å beregne BNI inkluderes i kommisjonens verifikasjonsmodell. Formålet med dette verifikasjonsoppsettet er å sikre at BNI er sammenliknbart, pålitelig og fullstendig.

Forordningen fastslår at følgende områder inkluderes i verifikasjonssyklene:

  • definisjon av geografisk område,
  • prinsipper for å estimere boligtjenester,
  • behandling av tilbakebetaling av merverdiavgift,
  • mål for fullstendighet,
  • behandling av ikke innsamlet merverdiavgift.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved SSB har vært med i arbeidet av utformingen av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvensene anses å være begrensede. Forordningen medfører ingen økt oppgavebyrde eller endringer i det underliggende regelverket for nasjonalregnskapet. De økonomiske konsekvensene vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/2147
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R2147

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.10.2020
Frist returnering standardskjema: 18.01.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: