Forordning som samler offentliggjøringskravene som følger av CRR/CRR2 og opphever tidligere forordninger med lignende innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/637 av 15. mars 2021 om tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til institutters offentliggjøring av opplysninger som er omtalt i del 8, avsnitt II og III, i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013, og om oppheving av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1423/2013, delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1555, Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/200 og delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2295

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/637 of 15 March 2021 laying down implementing technical standards with regard to public disclosures by institutions of the information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Implementing Regulation (EU) No 1423/2013, Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1555, Commission Implementing Regulation (EU) 2016/200 and Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2295

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.05.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og er gjennomført i CRR/CRD IV-forskriften § 2 andre ledd nr. 61

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utfyllende regelverk til Forordning (EU) nr. 575/2013 (kapitalkravsforordningen, CRR).

Forordningen inneholder offentliggjøringskrav til institusjoner underlagt CRR. CRR er blitt vesentlig endret av CRR 2. Forordningen inneholder endringer som følger av CRR2, og samler alle offentliggjøringskravene i en og samme rettsakt. Dermed opphever forordningen også fire tidligere forordninger som har inneholdt offentliggjøringskrav knyttet til forskjellige deler av kapitalkravsregelverket.

Forordningens vedlegg inneholder en lang rekke standardskjemaer som institusjonene kan benytte i sin offentliggjøring. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil gjennomføres i norsk forskrift ved henvisning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye offentliggjøringskrav vil først og fremst få konsekvenser for foretakene. CRR2 inneholder større grad av proporsjonalitet i disse kravene. Mindre institusjoner kan få forholdsvis store administrative lettelser. Større institusjoner kan få noe strengere krav.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten innebærer nye offentliggjøringskrav i lys av endringene til CRR i CRR2. Det må derfor vurderes om det er behov for å tilpasse ikrafttredelsestidspunkt slik at den trer i kraft tidligst samtidig som at CRR2 trer i kraft i EØS/EFTA-statene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/637
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0637

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.04.2021
Frist returnering standardskjema: 12.08.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker