Gjennomføringsforordning som gjelder registersamarbeid mellom europeiske foretaksregistre.

Europakommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1042 av 18. juni 2021 om regler for anvendelsen av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår tekniske spesifikasjoner og prosedyrer for registersammenkoblingssystemet og om opphevelse av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2244.

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1042 of 18 June 2021 laying down rules for the application of Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council as regards technical specifications and procedures for the system of interconnection of registers and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2244

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2021

Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomføring i norsk rett
Forordningen er gjennomført i forskrift 10. august 2022 nr. 1422 om Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1042 om regler for anvendelsen av Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EU) 2017/1132 for det som angår tekniske spesifikasjoner og fremgangsmåte for registersammenkoblingssystemet og om opphevelse av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2244.

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen har 18. juni 2021 fastsatt regler for gjennomføring av Europaparlamentet og Rådets direktiv (EU) 2017/1132, det kodifiserte selskapsdirektiv. Gjennomføringsforordningen (EU) 2021/1042 gjelder tekniske spesifikasjoner og prosedyrer for et samarbeid mellom medlemslandenes foretaksregister.   Den nye forordningen opphever og erstatter den tidligere gjennomføringsforordning (EU) 2020/2244. Forodning (EU) 2020/2244 erstattet i sin tid forordning (EU) 2015/884.

Regelverket gjelder for samarbeidet mellom medlemslandene i løsningen Business Register Interconnection System (BRIS). BRIS gir tilgang for publikum i alle medlemsstatenes foretaksregistre, og innebærer at registermyndighetene i medlemsstatene kan samarbeide om foretaksregistrering, utveksling av informasjon mv. Tiltaket gjelder funksjonen i det indre markedet, og er et hjelpemiddel for å fremme og tilby digitale løsninger på området for selskapsrett.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gjelder løsninger som i hovedsak er av teknisk karakter, men som det kan være behov for å forankre i nasjonalt regelverk. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har betydning for de tekniske løsninger som forvaltes av Brønnøysundregistrene. Det er så langt ikke tatt stilling til omfanget av systemrelaterte endringer som er nødvendig. I og med at Europakommisjonen forbereder å endre regelverket for BRIS-samarbeidet, må også disse endringene være med i vurderingen av krav til tekniske løsninger.

Vurdering

NFD oppfatter forordningen som EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1042
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1042

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.06.2021
Frist returnering standardskjema: 19.10.2021
Dato returnert standardskjema: 20.10.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 161/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: