Gjennomføringsforordning som gjelder registersamarbeid mellom Europeiske foretaksregistre.

Europakommisjonens gjennomføringsforordning (EU)2020/2244 av desember 2020 om regler for anvendelsen av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår tekniske spesifikasjoner og prosedyrer for registersammenkoblingssystemet og om opphevelse av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/884.

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2244 of 17 December 2020 laying down rules for the application of Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council as regards technical specifications and procedures for the system of interconnection of registers and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2015/884

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2021

Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen har 17. desember 2020 fastsatt regler for gjennomføring av Europaparlamentet og Rådets direktiv (EU) 2017/1132, det kodifiserte selskapsdirektiv. Gjennomføringsforordningen (EU) 2020/2244 gjelder tekniske spesifikasjoner og prosedyrer for et samarbeid mellom medlemslandenes foretaksregister.   Den nye forordningen opphever og erstatter den tidligere gjennomføringsforordning (EU) 2015/884.

Regelverket gjelder for samarbeidet mellom medlemslandene i løsningen Business Register Interconnection System (BRIS). BRIS gir tilgang for publikum i alle medlemslandenes foretaksregister, og innebærer at registermyndighetene i medlemslandene kan samarbeide om foretaksregistrering. Tiltaket gjelder funksjonen i det indre markedet, og er et hjelpemiddel for å fremme og tilby digitale løsninger på området for selskapsrett.

Som en konsekvens av den økte oppmerksomhet og satsning på digitale løsninger i EU, har Europakommisjonen i mars 2021 sendt på høring et forslag til en ny gjennomføringsforordning for selskapsrettsområdet. Et vedtak om å fremme dette forslaget til en ny forordning vil oppheve og erstatte forordning (EU) 2020/2244.   

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gjelder løsninger som i hovedsak er av teknisk karakter, men som det kan være behov for å forankre i nasjonalt regelverk. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har betydning for de tekniske løsninger som forvaltes av Brønnøysundregistrene. Det er så langt ikke tatt stilling til omfanget av systemrelaterte endringer som er nødvendig. I og med at Europakommisjonen forbereder å endre regelverket for BRIS-samarbeidet, må også disse endringene være med i vurderingen av krav til tekniske løsninger.

Sakkyndige instansers merknader

Det er pr. dato ikke fastlagt en norsk posisjon til forordningen.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker