Grenseverdier for meldrøye og meldrøyetoksiner visse næringsmidler -2021/1399

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1399 som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for meldrøyesklerotier og meldrøyetoksiner i visse næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2021/1399 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of ergot sclerotia and ergot alkaloids in certain foodstuffsloids in certain foodstuffs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.05.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.06.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Det er i Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 fastsatt grenseverdier for visse forurensende stoffer (kontaminanter) i nærmere bestemte næringsmiddelkategorier. Kommisjonen foreslår nå ny lavere grenseverdi for meldrøye (ergot sklerotia) og nye grenseverdier for meldrøyetoksiner (ergotalkaloider) i næringsmidler. 

Meldrøye (Claviceps purpurea) er en sopp som vokser på flere gras- og kornarter. Særlig utsatt er rug, men også andre arter som hvete og bygg kan bli angrepet. Soppen utvikler organer (sklerotier) som inneholder alkaloider. Disse kan igjen gi forstyrrelser i sentralnervesystemet slik som kramper og spasmer. Ergotalkaloider kan også føre til koldbrann. 

I EFSAs risikovurdering fra 2012 ble det etablert en akutt referansedose på 1 μg/kg kroppsvekt og et tolerabelt daglig inntak (TDI) på 0,6 μg/kg kroppsvekt for summen av 12 meldrøyealkaloider: ergokristin/ergokristinin, ergotamin/ergotaminin, ergokryptin/ergokryptinin, ergometrin/ergometrinin, ergosin/ergosinin og ergokornin/ergokorninin. 

EFSA-vurderingen har blitt fulgt opp med innhenting av nyere forekomstdata, og i 2017 publiserte EFSA en ny ekponeringsvurdering som viste et inntak nær opptil tolerabelt daglig inntak (TDI) for flere alders- og forbrukergrupper, og nær akutt referansedose for særlig sårbare grupper. Brød og bakevarer, særlig de rugbaserte, bidrar vesentlig til eksponeringen.  

Forekomsten av meldrøye og meldrøyetoksiner påvirkes av god dyrknings- og innhøstingspraksis, samt sortering, rensing mv. Det kan imidlertid variere mellom kornslag og produkter hvor lave nivåer som er mulig å oppnå, ihvertfall på kort og mellomlang sikt. Kommisjonens forslag til nye og lavere grenseverdier tar hensyn til dette, bl.a. ved en trinnvis innføring av lavere grenseverdier, dvs. at nye grenseverdier gjelder fra 1. januar 2022 med ytterligere innskjerping fra 1. juli 2024 for visse næringsmiddelkategorier. Kommisjonen foreslår samtidig å innføre en forpliktelse for næringsaktører og myndigheter til fortløpende å rapportere nye forekomstdata til EFSA. I tillegg foreslås en særskilt forpliktelse til å rapportere resultatene fra undersøkelser og framgangen som følge av tiltak iverksatt for å få ned nivåene av meldrøye og meldrøyetoksiner, særlig i rug og rugprodukter, men også i produkter av andre kornslag innen 1. januar 2023. Dette bl.a. for nærmer å kunne vurdere grunnlaget for de foreslåtte innskjerpingene fra 1. juli 2024. 

Forslag til nye grenseverdier for meldrøye og meldrøyetoksiner fremkommer slik i tabellen i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 (teksten i tabellen gjengis på dansk da norsk oversettelse ennå ikke foreligger):

Fødevare (1)

Grænseværdi

2.9

Meldrøjesklerotier og meldrøjealkaloider

2.9.1

Meldrøjesklerotier

2.9.1.1.

Uforarbejdet korn (18), undtagen 

- majs, rug og ris

0,2 g/kg  

2.9.1.2

Uforarbejdet rug (18)

0,5 g/kg indtil den 30.6.2024 
0,2 g/kg fra den 1.7.2024  

2.9.2

Meldrøjealkaloider (*)

2.9.2.1

Formalede kornprodukter af byg, hvede, spelt og havre
(med et askeindhold på under 900 mg/100 g) 

100 µg/kg 
50 µg/kg fra den 1.7.2024  

2.9.2.2

Formalede kornprodukter af byg, hvede, spelt og havre                       
(med et askeindhold på 900 mg/100 g eller derover)

Korn af byg, hvede, spelt og havre, der markedsføres til den endelige forbruger  

150 µg/kg 

2.9.2.3

Formalede rugprodukter

Rug, der markedsføres til den endelige forbruger 

500 µg/kg indtil den 30.6.2024
250 µg/kg fra den 1.7.2024  

2.9.2.4

Hvedegluten 

400 µg/kg

2.9.2.5

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier til spædbørn og småbørn (3) (29

20 µg/kg

Fødevare (1)

Grænseværdi

2.9

Meldrøjesklerotier og meldrøjealkaloider

2.9.1

Meldrøjesklerotier

2.9.1.1.

Uforarbejdet korn (18), undtagen 

- majs, rug og ris

0,2 g/kg  

2.9.1.2

Uforarbejdet rug (18)

0,5 g/kg indtil den 30.6.2024 
0,2 g/kg fra den 1.7.2024  

2.9.2

Meldrøjealkaloider (*)

2.9.2.1

Formalede kornprodukter af byg, hvede, spelt og havre
(med et askeindhold på under 900 mg/100 g) 

100 µg/kg 
50 µg/kg fra den 1.7.2024  

2.9.2.2

Formalede kornprodukter af byg, hvede, spelt og havre                       
(med et askeindhold på 900 mg/100 g eller derover)

Korn af byg, hvede, spelt og havre, der markedsføres til den endelige forbruger  

150 µg/kg 

2.9.2.3

Formalede rugprodukter

Rug, der markedsføres til den endelige forbruger 

500 µg/kg indtil den 30.6.2024
250 µg/kg fra den 1.7.2024  

2.9.2.4

Hvedegluten 

400 µg/kg

2.9.2.5

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier til spædbørn og småbørn (3) (29

20 µg/kg

(*) Grænseværdien for meldrøjealkaloider henviser til den nedre sum af de følgende 12 meldrøjealkaloider: ergocornin/ergocorninin ergocristin/ergocristinin ergocryptin/ergocryptinin (α- og β-form) ergometrin/ergometrinin ergosin/ergosinin ergotamin/ ergotaminin. I den nedre sum, fastsættes bidraget fra hver ikkekvantificeret epimer til nul.«

  1. Fodnote 1 affattes således:

»(1) For så vidt angår frugter, grøntsager og cerealier henvises til fødevarerne i de relevante kategorier som defineret i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1). Dette betyder bl.a., at boghvede (Fagopyrum spp.) er taget med under »cerealier«, og boghvedeprodukter er taget med under »cerealieprodukter«. Trænødder er ikke omfattet af grænseværdien for frugt.«

  1. Fodnote 18 affattes således:

»(18) Grænseværdien gælder for uforarbejdet korn, der markedsføres før første forarbejdning. I integrerede produktions- og forarbejdningssystemer finder grænseværdien anvendelse i produktionskæden på stadiet før første forarbejdning. Ved integrerede produktions- og forarbejdningssystemer forstås anlæg, hvor alle indkommende sendinger renses, sorteres og forarbejdes, på det samme sted.

Tørring og rensning, herunder sortering (eventuelt farvesortering) og skrubning betragtes ikke som »første forarbejdning«, da de hele korn forbliver intakte.

Ved »skrubning« forstås rensning af korn ved kraftig børstning eller skrubning, kombineret med støvfjernelse (f. eks. opsugning).

Hvis der anvendes skrubning af korn, der indeholder meldrøjesklerotier, skal det først gennemgå en rensning, inden det bliver skrubbet.«

Overgangsbestemmelser

Lavere og nye grenseverdier foreslås å skulle gjelde fra 1. januar 2022, men næringsmilder som er lovlig på markedet før 1. januar 2022 kan fortsatt omsettes inntil utløpet av holdbarhetstiden.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 3. juli 2016 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler ved endring av § 3 som gjennomfører forordning (EF) nr. 1881/2006. De nye grenseverdiene for meldrøye (ergot sklerotia) og meldrøyetoksiner (ergotalkaloider) framkommer i enendringsforordning (EU) 2021/1399 til forordning (EF) nr. 1881/2006. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte grenseverdiene for melrøye og meldrøyetoksiner vurderes ikke å innebære administrative eller økonomiske konsekvenser for næringsutøvere eller myndighetene utover generelle, etablerte forpliktelser til farevurdering, overvåking, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelse av grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Mattilsynet har støttet Kommisjonens arbeid med å fastsette grenseverdier for meldrøye (ergot sklerotia) og meldrøyetoksiner (ergotalkaloider) i visse næringsmidler for å beskytte folkehelsen basert på EFSAs risikovurdering, tilgjengelige forekomstdata og EFSAs nyeste eksponeringsberegninger. Mattilsynet mener at fastsettelse av grenseverdier vil kunne stimulere til bedre produksjons- og innhøstingspraksis og dermed bidra til lavere nivåer over tid. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1399
Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1881/2006
Celexnr.: 32021R1399

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.08.2021
Frist returnering standardskjema: 11.06.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.09.2021
Høringsfrist: 29.10.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker