EØS-notatbasen

Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om den alternative standardmetoden til markedsrisiko

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/424 av 17. desember 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til den alternative standardmetoden til markedsrisiko

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/424 of 17 December 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the alternative standardised approach for market risk

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forskriften er vedtatt og trådt i kraft i EU.

Forskriften er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer utfyllende regelverk til kapitalkravsforordningen (CRR).

Forordningen medfører endringer i utfyllende regelverk til kapitalkravsforordningen (CRR) som gjelder den alternative standardmetoden til markedsrisiko som er fastsatt i tredje del, avsnitt IV, kapittel 1. Slik det står i dag, mangler CRR en rekke tekniske spesifikasjoner for å være fullt operasjonell på dette området. Forordningen innfører slike tekniske spesifikasjoner for hvordan en rekke instrumenter skal behandles og kapitalkrav beregnes, innenfor den alternative standardmetoden. 

Spesifikasjonene er i tråd med Basels minimumskapitalkrav for markedsrisiko. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i CRR/CRD IV-forskriften (forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR og CRD IV). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/424
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0424

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2019
Frist returnering standardskjema: 10.04.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: