Økologi-Kontroll med mengdebalanse og sporbarhet, og kontroll med grupper

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/771 av 21. januar 2021 om utfyllende regler til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 ved å fastsette spesifikke kriterier og betingelser for dokumentkontroll innenfor rammene av offentlig kontroll i økologisk produksjon og offentlig kontroll av grupper av virksomheter

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/771 of 21 January 2021 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council by laying down specific criteria and conditions for the checks of documentary accounts in the framework of official controls in organic production and the official controls of groups of operators

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.05.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.10.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Den delegerte rettsakten gir utfyllende regler til det nye økologiregelverket. Både hovedrettsakten (forordning (EU) 2018/848) og det utfyllende regelverket skal tre i kraft i EU den 1.1.2022. Rettsakten gir regler for offentlig kontroll av dokumentasjon hos økologiske virksomheter og grupper av virksomheter. Det blir krav om at kontrollorgan eller kontrollmyndighet skal gjennomføre minimum en kontroll av sporbarhet og mengdebalanse ved den årlige fysiske inspeksjonen av alle økologiske virksomheter eller grupper av virksomheter.Rettsakten spesifiserer krav til hvilke elementer slike kontroller skal omfatte, og ivaretar samtidig en viss grad av fleksibilitet ved at utvalg av produkter og periode skal være risikobasert.

Formålet med kontroll av sporbarhet er å sikre sporbarhet i alle faser av produksjon, foredling og omsetning av økologiske produkter. Sporbarhetsundersøkelsen skal kontrollere relevant dokumentasjon over lager og regnskap, og informasjon om identifikasjon og økologisk status på råvarer innkjøpt og brukt i produksjon og omsetning av økologiske produkter. 

Formålet med kontrollen av mengdebalanse er å kontrollere om det er balanse mellom mengde økologiske råvarer innkjøpt, lagret og økologiske produkter omsatt i markedet. Virksomheten skal kunne dokumentere eventuelle tap i produksjonen, og dokumentere mengde omsatt som ikke-økologiske produkter i tillegg til økologiske produkter. I planteproduksjon skal virksomheter dokumentere størrelse på avling i inneværende og forrige sesong. I husdyrproduksjon skal virksomheten tilsvarende dokumentere antall dyr og slaktevekt i inneværende og forrige sesong. Det er et nytt krav om at kontrollorgan eller kontrollmyndighet skal utarbeide et skjema for slik sporbarhets- og mengdebalansekontroll. Skjemaet skal vedlegges revisjonsrapporten for hver virksomhet eller grupper av virksomheter. 

Rettsakten gjennomfører nye regler for offentlig kontroll med grupper av virksomheter ("gruppesertifisering"). Dette innebærer krav til kompetent myndighet eller kontrollorgan med beskrivelse av hvilken kompetanse og kontroll som skal gjennomføres ved inspeksjon av grupper. Det er spesifisert hvilke elementer som skal kontrolleres for å verifisere at gruppene har et tilfredsstillende internkontrollsystem, og for å verifisere at systemet fungerer og blir vedlikeholdt. Det skal være et risikobasert utvalg av medlemmer i gruppen for fysisk kontroll. Elementer som volum, verdi av produksjonen og sannsynligheten for avvik skal ligge til grunn for denne vurderingen. Det er et krav om at kompetent myndighet eller kontrollorgan skal observere tilsyn som internrevisorer gjennomfører, for å vurdere om internrevisjonen gjennomføres tilfredsstillende («witness audit»). Kompetent myndighet eller kontrollorgan skal vurdere om internkontrollsystemet er tilfredsstillende eller mangelfullt med bakgrunn i antall avvik som ikke er avdekket av internrevisor, og ut fra hvordan avvik følges opp og undersøkes for å finne årsaken. 

Nye regler for gruppesertifisering i økologisk produksjon er regulert gjennom flere utfyllende rettsakter (forordning (EU) 2021/771, forordning (EU) 2021/715 og forordning (EU) 2021/279).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført ved at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/771 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Rettsakten tydeliggjør hvilke elementer kontrollorganet skal kontrollere ved gjennomføring av en sporbarhetsundersøkelse og kontroll med mengdebalanse, og rettsakten ivaretar samtidig en viss grad av fleksibilitet ved at kontrollen skal være risikobasert. Mattilsynet vurderer at kontroll med sporbarhet og massebalanse er kritiske elementer for å verifisere at økologiregelverket er fulgt. Nye regler fremmer mer harmonisert håndtering av slike kontroller og en forutsigbarhet for kontrollorgan og økologiske virksomheter. Mattilsynet vurderer at det er viktig at rettsakten ivaretar muligheten for kontrollorganet til å vurdere omfanget av en slik kontroll tilpasset aktiviteten og størrelsen på den økologiske virksomheten. Debio har vurdert de nye reglene som gjennomførbare, og har allerede utarbeidet et skjema for inspektørene som grunnlag for å gjennomføre slike kontroller. Det vil imidlertid være behov for å oppdatere skjemaene etter de nye reglene. 

Mattilsynet vurderer at kravene som stilles til offentlig kontroll med grupper av virksomheter er akseptable, og vurderer at offentlig kontroll med grupper er viktig og kritisk for å kontrollere kvaliteten og effektiviteten av internkontrollsystemet i grupper. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er funnet EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/771/EU
Basis rettsaktnr.: 2018/848
Celexnr.: 32021R0771

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.05.2021
Frist returnering standardskjema: 03.09.2021
Dato returnert standardskjema: 26.10.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2021
Høringsfrist: 01.02.2022
Frist for gjennomføring: