Økologi-Nye regler for utforming av økologisertifikat

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1006 av 12 april 2021 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 som omhandler utforming av økologisertifikat som bekrefter samsvar med regler for økologisk produksjon

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1006 of 12 April 2021 amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the model of the certificate attesting compliance with the rules on organic production

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.05.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.06.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Den delegerte rettsakten gir utfyllende regler til det nye økologiregelverket, og både hovedrettsakten (forordning (EU) 2018/848) og det utfyllende regelverket skal tre i kraft i EU den 1.1.2022. Rettsakten gir nye felles regler og modell for utforming av et økologisertifikat i EØS-området, og endrer vedlegg VI til forordning (EU) 2018/848. Økologisertifikatet viser en oversikt over hvilke aktiviteter den økologiske virksomheten har godkjenning for. Hovedformålet med sertifikatet er å verifisere at virksomheten gjennomfører disse aktivitetene i samsvar med økologiregelverket. Sertifikatene oppdateres årlig av kontrollorganet i forbindelse med den årlige kontrollen av de økologiske virksomhetene, og informasjonen i økologisertifikatene skal som i dag være offentlig tilgjengelig. Et formål med de nye reglene er sikre felles regler og mal for økologisertifikater i EØS-området. 

I sertifikatet er det en obligatorisk del med minimum opplysninger som skal fremgå, som navn/adresse virksomhet, kontrollorgan, medlemmer hvis gruppesertifisering, gyldighetsdato, hovedaktiviteter og kategorier av produkter som virksomheten produserer og hvilken status det er på produktene (økologisk, karens, ikke-økologisk). Videre er det en valgfri del hvor det kan fremgå flere detaljer om hva slags produkter som inngår i hovedkategoriene, opplysninger for å identifisere produktene, mengder og arealer hos økologiske virksomheter. I den valgfrie delen er det også tatt med muligheten for å informere om aktivitet som er satt bort til en underleverandør (f.eks. transport), men hvor ansvaret for aktiviteten ikke er satt bort. Det kan informeres om hvilket akkrediteringsorgan som har ansvar for å akkreditere kontrollorganet. Det er til slutt tatt med en boks med mulighet for å ta med annen relevant informasjon hvis ønskelig og hensiktsmessig. Det er kompetent myndighet eller kontrollorganet som vurderer behovet for å spesifisere elementene som er med i den valgfrie delen. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført gjennom at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/1006 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Nedenfor er konsekvenser av betydning for norske virksomheter og myndigheter nærmere omtalt.

Rettsakten gir nye felles regler for utforming av økologisertifikatet i EØS-området. Utformingen har til nå vært bestemt nasjonalt av de ulike kontrollorganene eller kontrollmyndighet, og det har derfor vært ulik utforming av sertifikatet mellom land. EU-kommisjonen forbereder en felles database i Traces for EØS-land og tredjeland hvor alle økologisertifikatene skal være offentlig tilgjengelig. En forutsetning for en slik felles database er en lik utforming av sertifikatene. Detaljer om utforming og bruk av databasen er under utvikling. Vi har mottatt foreløpig tilbakemelding fra Debio om at de vurderer det som positivt og gjennomførbart å benytte en felles database, men med forutsetning av at overføring og oppdatering av sertifikatene i Traces kan gjøres enkelt og ikke manuelt. 

Det blir endringer i utformingen av økologisertifikatet slik det foreligger i dag. Vi har mottatt informasjon fra Debio om at de nye reglene vil medføre behov for endring i en del rutiner og fagprogram, og at det videre vil det være behov for opplæring. Debio viser imidlertid til at dette ikke innebærer vesentlige konsekvenser. Vi vurderer at det er hensiktsmessig at det er en obligatorisk og en valgfri del i økologisertifikatet. Dette sikrer en nasjonal fleksibilitet til å vurdere hvor detaljerte opplysninger det er hensiktsmessig å ha med for ulike økologiske virksomheter. EU-kommisjonen har under utarbeidelse en veileder for å sikre harmonisert forståelse og utfylling av økologisertifikatet, og vi vurderer at dette gir et godt grunnlag for enhetlig håndtering. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)1006
Rettsaktnr.: 2021/1006/EU
Basis rettsaktnr.: 2018/848
Celexnr.: 32021R1006

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.04.2021
Frist returnering standardskjema: 20.08.2021
Dato returnert standardskjema: 23.06.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.09.2021
Høringsfrist: 15.12.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker