Plantevernmiddelrester i næringsmidler; ametoktradin, biksafen, fenazakvin, spinetoram, teflutrin and thienkarbazone-metyl

Kommisjonsforordning (EU) …/… of XXX som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende øvre grenseverdier for ametoktradin, biksafen, fenazakvin, spinetoram, teflutrin and thienkarbazon-metyl i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) …/… of XXX amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram, tefluthrin and thiencarbazone-methyl in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.05.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.06.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er foreløpig ikke fastsatt i EU, men har fått flertall i Stående Komite (PAFF pesticide residues). 

Sammendrag av innhold

Forordningsutkastet (SANTE/10706/2020) endrer grenseverdier (MRL) for ametoktradin, biksafen, fenazakvin, spinetoram, teflutrin and thienkarbazone-metyl. 
Alle de aktive stoffene er godkjente som aktive stoffer i Norge og EU, men ingen av stoffene er godkjent brukt i Norge. For ametoktradin, biksafen, fenazakvin og spinetoram er det fastsatt CODEX MRLer. Forslaget gjelder endring av grenseverdier (MRL) for stoffer som er godkjent i EU i forbindelse med revurdering MRLer etter artikkel 12 (396/2005). Endringene i grenseverdier er notifisert til WTO/SPS og internasjonale CODEX MRLer for stoffene er vurdert tatt inn i EU regelverket der de ikke medfører noen helserisiko for europeiske forbrukere. 


For ametoktradin fastsettes det høyere MRLer for vårløk, auberginer, blomstrende kålvekster, rosenkål, kålrabi, kål, urter, salat, te, kaffe, urteekstrakter, kakao og johannesbrødtre. For vårløk, kål og blomstrende kålvekster innebærer økt MRL at EU MRL fastsettes på samme nivå som CODEX MRL for disse produktene. Det fastsettes på bakgrunn av EFSAs anbefaling lavere MRLer for paprika/chilipepper og humle (tørket). 
For spinetoram (XDE-175) er restdefinisjonen sum av spinetoram J og spinetoram-L. Det fastsettes etter revurdering av eksisterende MRLer lavere MRLer for mange produkter og MRLer for animalske produkter fastsettes ved LOQ. Det fastsettes en høyere MRL for oliven til oljeprodusjon.


For biksafen fastsettes det høyere MRLer for rot og knollvekster (unntatt sukkerbeter), urter og spiselige blomster, linfrø, rapsfrø, sukkerbete, urteekstrakter røtter (ginseng, valerian). Noen av MRLene fastsettes høyere på bakgrunn av studier av vekstskifte som viser opptak av rester fra jord. Det fastsettes noen høyere MRLer for visse animalske produkter. Endringene innebærer lavere MRL for sennepsfrø og bygg, MRL for bygg fastsettes på samme nivå som CODEX MRL for bygg. 


For fenazakvin innebærer endringene høyere MRL for kjernefrukt, men lavere MRL for en rekke andre produkter som sitrusfrukt, steinfrukt, små frukter og bær (inkludert) jordbær, te, tomater, agurk, melon, paprika, auberginer og squash. Det finnes CODEX MRLer (2018) for kirsebær og humle (tørket), men disse MRLene har ikke blitt tatt inn i EU regelverket fordi EU (og Norge) har reservert seg mot å ta inn disse grenseverdiene.


For tefluthrin endres restdefinisjonen for stoffet til “teflutrin inkludert andre blandinger av «constituent» isomere (sum av isomerere)) (F)». Det er mange MRLer for stoffet som er satt på bakgrunn av bruk som fastsettes lavere ved den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ).  For enkelte produkter som sjalottløk, enkelte salattyper og sukkerbeterøtter fastsettes det høyere MRLer. LOQ for tefluthrin i animalske produkter 0,01 mg/kg (eller høyere) der ingen risiko for forbruker. Det er en tilgjengelig foringsstudie (metabolismestudie), men den er ikke vurdert enda. 


Thienkarbazon-metyl oppføres på vedlegg II, selv om stoffet er godkjent som aktivt stoff i EU er alle MRLer for stoffet ved LOQ. Før stoffet ble oppført har stanardgrenseverdien på 0,01 mg/kg fått anvendelse for stoffet så oppføringen innebærer miniale endringer.


De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR). 


Nye MRLer for stoffene vil gjelde i EU 6 måneder etter at forordningen kunngjøres på EUs Official Journal (art. 3 i forordningen). Artikkel 2 i forordningen gir overgangsordninger som innebærer at tidligere MRLer for stoffene fortsatt vil gjelde for produkter som enten er produsert i EU/EØS eller importert til EU/EØS før datoen nye MRLer vil gjelde fra i EU.


I Norge vil nye MRLer tidligst gjelde fra samme som MRLene vil gjelde fra i EU dato nye MRLer gjelder fra i EU eller når forordningen tas inn i norsk regelverk. Fordi forordningen ikke er kunngjort på EUs Official Journal enda vet man foreløpig ikke datoen nye MRLer trer i kraft i EU (6 mnd etter kunngjøring på OJ).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten; 
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet. 
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der relevante departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier. 


Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt: 
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN


Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nye MRLer trer i kraft i EU 6 måneder etter kunngjøring på OJ (dato vil stå i forordningen). Det vil gjelde overgangsordninger for partier som det kan dokumenteres at er produsert i EU/EØS eller importert til EU/EØS før denne datoen slik at gammel MRL for stoffene vil gjelde for disse partiene.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 396/2005

Norsk regelverk

Høringsstart: 02.07.2021
Høringsfrist: 13.08.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker