Plantevernmiddelrester - kletodim, dazomet, heksytiasoks, metam og setoksydim

Kommisjonsforordning (EU) …/… av XXX som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for kletodim, dazomet, heksytiasoks, metam og setoksydim i eller på visse produkter.

Commission Implementing Regulation (EU) …/… of XXX amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clethodim, dazomet, hexythiazox, metam and sethoxydim in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.05.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.06.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er foreløpig ikke fastsatt i EU, men har fått flertall i Stående Komite PAFF pesticide residues.  

Sammendrag av innhold

Forordningsutkastet (SANTE/11220/2019) endrer grenseverdier (MRL) for kletodim, dazomet, heksytiasoks, metam og setoksydim. Forslaget gjelder endring av grenseverdier (MRL) for stoffer som er godkjent i EU i forbindelse med revurdering MRLer etter artikkel 12 (396/2005). Endringene i grenseverdier er notifisert til WTO/SPS og internasjonale CODEX MRLer for stoffene er vurdert og disse er tatt inn i EU regelverket der de ikke medfører noen helserisiko for europeiske forbrukere. Det finnes CODEX MRLer for heksytiasoks og kletodim. 

Alle de aktive stoffene unntatt setoksydim er nå godkjent som aktive stoffer i EU. Kletodim er godkjent som plantevernmiddel i Norge. 

Det foregår regodkjenningsprosess for kletodim i EU, men på grunn av at det nå er vurdert å være helserisiko knyttet MRLer for kletodim vurderte EU at revurdering MRLer for stoffet ikke kunne vente. For kletodim er det ny kunnskap som har kommet etter at dette stoffet ble godkjent og MRLene ble fastsatt som gjelder mistanke om gentoksisitet for metabolitten 3-kloroallylalkohol. For 3-kloroallylalkohol er det ingen klar konklusjon ved vurdering av dokumentasjon for gentoksisitet og det kan derfor ikke fastsettes toksikologiske referanseverdier. Mistanke om gentoksisitet for metabolitten ble oppdaget i forbindelse med revurdering av et annet aktivt stoff (felles metabolitt). Kletodim er et viktig plantevernmiddel i noen land i EU og stoffet er også godkjent brukt i Norge. Alle MRLer for kletodim (restdefinisjon) fastsettes ved analytisk bestemmelsesgrense for stoffet LOQ. Det vil i praksis bety at stoffet ikke kan brukes i EU/EØS når MRL endres der nåværende godkjent bruk forventes å gi rester over MRL. Restdefinisjon for kletodim er «sum av kletodimsulfoksid og kletodimsulfon, uttrykt som kletodim». EU har varslet internasjonalt (CODEX komiteen for plantevernmiddelrester) om bekymring for helsefare knyttet til CODEX MRLer for kletodim.   

Setoksydim er en metabolitt av kletodim og har tidligere inngått i restdefinisjonen for kletodim. Alle MRL for setoksydim fastsettes ved bestemmelsesgrensen (LOQ). Stoffet oppføres samtidlig som et eget aktivt stoff (egen MRL) på vedlegg V). For setoksydim er restdefinisjon endret på bakgrunn av dokumentasjon fra EUs referanselaboratorier og ny restdefinisjonen for sethoxydim er “sum av setoksydimsulfoksid og setoksydimsulfon, uttrykt som setoksydim”

De aktive stoffene dazomet og metam har metylisothiocyanat som en felles metabolitt. EFSA har anbefalt en felles restdefinisjon for disse stoffene i forbindelse med revurdering av eksisterende MRLer for stoffene. Restdefinisjon for dazomet og metam er «metylisothiocyanat (som stammer fra bruk av dazomet eller metam)». MRLer for noen produkter endres i forbindelse med revurdering av MRLer knyttet til godkjent bruk av stoffet.

For heksytiasoks endres restdefinisjonen for stoffet. Det skjer noen endringer i MRL i forbindelse med revurderingen av eksisterende MRLer. CODEX MRLer for te, jordbær og humle (tørket) tas inn i EU regelverket. For humle (tørket) er CODEX MRLen som tas inn noe lavere enn gjeldene EU MRL. 

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR). 

Nye MRLer for stoffene vil gjelde i EU 6 måneder (dato fastsettes ved kunngjøring på EUs Official Journal) etter at forordningen kunngjøres på EUs Official Journal. Det vil gjelder overgangsordninger for produkter som enten er produsert i EU/EØS eller importert til EU/EØS før datoen nye MRLer vil gjelde fra i EU.

I Norge vil nye MRLer tidligst gjelde fra samme dato som i EU eller når forordningen tas inn i norsk regelverk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten; 
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet. 
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier. 


Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt: 
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN


Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.


Det er en noe uvanlig situasjon at MRLer for kletodim oppheves og fastsettes ved LOQ mens stoffet fortsatt godkjent som aktivt stoff i EU. Det på møte i PAFF PR nevnt at bruksområder (nasjonale godkjenninger) relevante for mat og fôr ikke bør bestå (gentoksisk metabolitt) og endringene i MRL for kletodim kan derfor få konsekvenser for godkjent bruk av stoffet i Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 396/2005

Norsk regelverk

Høringsstart: 02.07.2021
Høringsfrist: 13.08.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker