Plantevernmidler - alpha-cypermetrin, tilbaketrukket godkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/795 av 17. mai 2021 om tilbaketrekking av godkjenningen av det aktive stoffet alpha-cypermetrin i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/795 of 17 May 2021 withdrawing the approval of the active substance alpha-cypermethrin in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.06.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 18. mai 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Alpha-cypermetrin er tidligere godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmidler. Stoffet ble senest regodkjent som en substitusjonskandidat gjennom forordning (EU) 2019/690, og ble da oppført på liste E i forordning (EU) nr. 540/2011. Ved den regodkjenningen ble det imidlertid satt som vilkår at tilvirker innen 30. oktober 2020 blant annet skulle framskaffe ytterligere informasjon om toksikologosk profil for visse metabolitter av stoffet. Tre andre problemområder skulle det også fremskaffes ytterligere informasjon om. Nå har tilvirker meldt at de ikke kommer til å legge fram slik informasjon. 

Alpha-cypermetrin mister med dette sin godkjenning, og tas derfor ut av liste E i forordning (EU) nr. 540/2011. Siste dato for tillatt bruk av plantevernmiddel med innhold av alpha-cypermetrin vil være 7. desember 2022.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011.  A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

Stoffer på nevnte E-liste er kandidater for såkalt substitusjon. Preparater med stoffer på denne listen kan nektes godkjenning dersom det er andre alternative preparater for samme bruksområde på markedet med mindre negative egenskaper. Dette selv om preparatene ellers oppfyller alle krav til godkjenning. 

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen skal kunne brukes i her i landet, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Alpha-cypermetrin inngår i plantevernmiddelet Fastac 50 som er på markedet i Norge. Bruksområdet er insektbekjempelse i en rekke ulike kulturer i både jord- og hagebruk.

Fastac 50 er imidlertid allerede i en avviklingsperiode her i landet. Preparatet var tillatt å importere og selge frem til og med 31.januar i år, man kan videre lagres og brukes frem til og med 31. januar 2022.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/795
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32021R0795

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.04.2021
Frist returnering standardskjema: 13.08.2021
Dato returnert standardskjema: 25.06.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker