Plantevernmidler - aluminiumammoniumsulfat m.fl., forlenget godkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/745 av 6. mai 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aluminiumammoniumsulfat, aluminiumsilikat, beflubutamid, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, kalsiumkarbonat, kaptan, karbondioksid, cymoksanil, dimetomorf, etefon, ekstrakt fra tétre, famoksadon, fettdestillasjonsrester, fettsyrer C7 til C20, flumioksazin, fluoksastrobin, flurokloridon, folpet, formetanat, gibberellinsyre, gibberellin, heptamaloksyloglukan, hydrolyserte proteiner, jernsulfat, metazaklor, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifosmetyl, planteoljer/rapsolje, kaliumhydrogenkarbonat, propamokarb, prohiokonazol, kvartssand, fiskeolje, repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse/sauefett, S-metolaklor, rettkjedede sommerfuglferomoner, tebukonazol og urea

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/745 of 6 May 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances aluminium ammonium sulphate, aluminium silicate, beflubutamid, benthiavalicarb, bifenazate, boscalid, calcium carbonate, captan, carbon dioxide, cymoxanil, dimethomorph, ethephon, extract from tea tree, famoxadone, fat distilation residues, fatty acids C7 to C20, flumioxazine, fluoxastrobin, flurochloridone, folpet, formetanate, gibberellic acid, gibberellins, heptamaloxyloglucan, hydrolysed proteins, iron sulphate, metazachlor, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus strain 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, plant oils/rape seed oil, potassium hydrogen carbonate, propamocarb, prothioconazole, quartz sand, fish oil, repellents by smell of animal or plant origin/ sheep fat, S-metolachlor, Straight Chain Lepidopteran Pheromones, tebuconazole and urea

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.06.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Alle de 44 aktive stoffene som omfattes av forordningen er fra tidligere godkjent som aktive stoffer til bruk i plantevernmidler. Nåværende godkjenninger, enten det gjelder opprinnelig godkjenning eller tidligere forlengelse av godkjenning, utløper i perioden 31. mai 2021 til 31. august 2021. Det er i henhold til forordning (EU) nr. 844/2012 kommet søknader for disse stoffene om fornyet oppføring på listen over godkjente stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011. Vurderingen av søknadene har blitt forsinket av grunner som søkerne ikke har noen innflytelse over. Gjeldende godkjenninger vil utløpe før revurderingen er ferdigstilt, og vedtak kan fattes for eventuelt å fornye dem.

Gjennom denne forordningen er det er derfor besluttet å forlenge godkjenningene for hver av stoffene med ett år, dvs. fram til 31. mai, 30. juni, 31. juli eller 31. august 2022.  

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011.  A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

Stoffer på nevnte E-liste er kandidater for såkalt substitusjon. Preparater med stoffer på denne listen kan nektes godkjenning dersom det er andre alternative preparater for samme bruksområde på markedet med mindre negative egenskaper. Dette selv om preparatene ellers oppfyller alle krav til godkjenning. 

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen skal kunne brukes i her i landet, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Flere av de aktive stoffene (aluminiumsilikat, kaptan, gibberellinsyre m.fl.) inngår i plantevernmidler som er på markedet i Norge. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/745
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32021R0745

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.04.2021
Frist returnering standardskjema: 13.08.2021
Dato returnert standardskjema: 25.06.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 342/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 15.12.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.12.2021

Lenker