Plantevernmidler - fermenterte valurtblader, avslag basisstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/809 av 20. mai 2021 om avslag på godkjenning av fermentert ekstrakt av blader av Symphytum officinale L. (valurt) som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/809 of 20 May 2021 concerning the non-approval of fermented extract from leaves of Symphytum officinale L. (comfrey) as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.06.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 21. mai 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Fermenterte valurtblader har fått avslag på søknad om godkjenning som basisstoff til benyttelse som plantevernmiddel. Basisstoffet har ikke tidligere vært godkjent. 

Avslaget er blant annet begrunnet med at det ikke var tilstrekkelig dokumentert at stoffet ordinært benyttes som en matvare eller til annet relevant formål, noe som er et vilkår for at et stoff kan bli godkjent som basisstoff. I tillegg er valurt kjent for å kunne inneholde gentoksiske og kreftfremkallende komponenter, og konsentrasjonen av slike komponenter i fermenterte valurtblader var ikke tilgjengelig. Det var derfor ikke mulig å konkludere på betydningen av evntuelt innhold av disse komponentene. 

Merknader

Basisstoffer er stoffer som kan brukes som plantevernmidler, men som selges for et annet formål, for eksempel som mat. De har lav risiko og kan brukes av alle med noen enkle bruksbegrensninger. I  motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres, kan basisstoffer benyttes med én gang.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Fermenterte valurtblader har ikke tidligere vært tillatt brukt som plantevernmiddel i Norge.

Stoffet var beregnet på bruk blant annet som repellent ovenfor insekter i fruktrær og grønnsakskulturer. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/809
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32021R0809

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.04.2021
Frist returnering standardskjema: 13.08.2021
Dato returnert standardskjema: 25.06.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker