Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger i dokument for å benytte for unntak fra prospekt

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/528 av 16. desember 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til minstekrav til opplysninger i dokumentet som skal offentliggjøres med sikte på unntak fra prospekt i forbindelse med en overtakelse gjennom et ombyttingstilbud, en fusjon eller deling

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/528 of 16 December 2020 supplementing Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council as regards the minimum information content of the document to be published for a prospectus exemption in connection with a takeover by means of an exchange offer, a merger or a division

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.05.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordning 2021/528 ble vedtatt i EU 16. desember 2020, og trer i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal.

Forordning 2019/2115 (SMB-forordningen), som blant annet innsetter art. 1 ny nr. 6a og 6b i prospektforordningen, er ennå ikke gjennomført i norsk rett. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utfyllende regelverk til prospektforordningen (forordning (EU) nr. 2017/1129).

Prospektforordningen (2017/1129) gir en rekke unntak fra kravet om å publisere et prospekt for tilbud om verdipapirer til offentligheten og opptak av verdipapirer til et regulert marked.

Blant annet er det unntak for verdipapirer som tilbys i forbindelse med en overtakelse gjennom et offentlig ombyttingstilbud og verdipapirer som tilbys, tildeles eller skal tildeles i forbindelse med en fusjon eller deling, forutsatt at et "unntaksdokument" blir gjort tilgjengelig for offentligheten som inneholder informasjon som beskriver transaksjonen og dens innvirkning på utstederen (prospektforordningen art. 1 nr. 4 f) og g) og prospektforordningen art. 1 nr. 5 første ledd bokstav e) og f)). Det er ikke noe krav om at kompetent myndighet skal godkjenne eller gjennomgå dokumentet. Slike dokumenter kan ikke grensekrysses. Dokumentet skal gjøre tilgjengelig for offentligheten elektronisk på nettsted som nevnt i prospektforordningen art. 21. nr. 2.

Kommisjonsforordning 2021/528 fastsetter minstekrav til opplysninger i unntaksdokumentet, jf. art. 2. Dokumentet skal gjøre det mulig for investorer å ta en informert investeringsbeslutning. Etter vedlegg 1 kreves blant annet informasjon om følgende: Ansvarlige personer, informasjon om utsteder og målselskapet (foretaket som overtas eller som deles), beskrivelse av transaksjonen, beskrivelse av  egenkapitalinstrumenter som tilbys offentligheten eller tas opp til handel på et regulert marked for å gjennomføre transaksjonen, transaksjonens virkning på utsteder og krav til å ha dokumenter tilgjengelig.

Det er forenklede opplysningskrav der egenkapitalinstrumentene som tilbys eller opptas til handel på et regulert marked kan erstattes med og utgjøre høyst 10% av egenkapitalinstrumentene som allerede er opptatt til handel på et regulert marked.

Det er utvidede innholdskrav i vedlegg 2 i tilfeller som gjelder overtakelse gjennom et offentlig ombyttingstilbud, som oppfyller betingelsene i prospektforordningen art. 1 nr. 6a litra b), der de tilbudte verdipapirene ikke kan erstattes med eksisterende verdipapirer som allerede er opptatt til handel på et regulert marked eller det dreier seg om en omvendt overtakelse.

Opplysninger kan innlemmes ved henvisning etter art. 3 forutsatt at de fremgår av angitte dokumenter, er utarbeidet i elektronisk form og på et godkjent språk. Det skal utarbeides en kyssreferanseliste.

Utstedere som har kompleks finansiell historie eller betydelige finansielle forpliktelser skal beskrive dette. Det kan på nærmere vilkår være nødvendig å fremlegge opplysninger om andre virksomheter enn utstederen.

Det er opp til tilsynsmyndigheten å fastlegge hvilke språk dokumentet kan utformes på.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Prospektforordningen er gjennomført i norsk rett i verdipapirhandelloven § 7-1 første ledd. Departementet er gitt hjemmel til å fastsette utfyllende forskrifter mv. etter bestemmelsens tredje ledd. Utfyllende bestemmelser er gitt i verdipapirforskriften § 7-1 og kommisjonsforordning 2021/528 bør inntas her.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonsforordningen antas ikke å medføre økte konstnader for det offentlige eller private virksomheter.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Finanstilsynet har vurdert saken.

Forordning 2019/2115 (SMB-forordningen) innsetter i art. 1 ny nr. 6a og 6b i prospektforordningen, som ennå ikke er gjennomført i norsk rett. Kommisjonsforordning 2021/528 inneholder et vedlegg 2 som gjelder tilfeller som oppfyller betingelsene i prospektforordningen 6a og 6b.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/528
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2017/1129
Celexnr.: 32021R0528

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.01.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker