Reach/autorisasjon reservedeler

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/876 av 31. mai 2021 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til forordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til søknader om autorisasjon og revisjonsrapporter om bruk av stoffer i produksjon av eldre reservedeler og reparasjon av artikler og komplekse produkter som ikke lenger produseres, og endring av forordning (EF) nr. 340/2008

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/876 of 31 May 2021 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 1907/2006 as regards applications for authorisation and review reports for the uses of substances in the production of legacy spare parts and in the repair of articles and complex products no longer produced and amending Regulation (EC) No 340/2008

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.05.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forordningen er fastsatt og publisert i Official Journal. Norsk gjennomføring var på høring 9. november-22. desember 2021. Forordningen er nå fastsatt i Norge

Sammendrag av innhold

Mange produkter blir produsert i en prosess hvor et stoff som er omfattet av autorisasjonsordningen i kjemikalieregelverket Reach inngår. For å sikre at slike produkter kan repareres etter utløpsdatoen for stoffet på Reach vedlegg XIV, er det innført forlengede frister på vedlegg XIV både for å søke om autorisasjon og som utløpsdato når stoffene blir anvendt i eldre reservedeler ("legacy spare parts") og til reparasjon av produkter som ikke blir produsert lenger.

Å søke om autorisasjon kan være arbeidskrevende og kostbart. Et av tiltakene i siste Reach Review var at det bør være enklere for industrien å søke om autorisasjon for bruk av et stoff til eldre reservedeler og nødvendige reparasjoner fordi mengdene vil være lavere enn normalt og bruken mer begrenset. Dette er bakgrunnen for Kommisjonens forslag, samtidig som det er en tilpasning til handlingsplanen for sirkulær økonomi.

Det er derfor fastsatt en en gjennomføringsforordning med forenklede krav til analysen av alternativer og den sosioøkonomiske vurderingen når en virksomhet søker om autorisasjon for et stoff til bruk i eldre reservedeler og nødvendige reparasjoner etter den ordinære utløpsdatoen. De forenklede opplysningene skal, sammen med informasjonen som kommer inn i kjemikaliebyrået Echas høring av autorisasjonssøknaden, være tilstrekkelige for å vurdere de sosioøkonomiske faktorene og om alternativene er egnet for bruken.

Kommisjonen påpeker at det vil være mindre arbeid for Echa med disse forenklede autorisasjonssøknadene, og det blir derfor innført reduserte gebyrer til Echa i forbindelse med de forenklede autorisasjonssøknadene. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Dokumenter om endringer i Reach legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa. Forslaget var på offentlig høring på Kommisjonens nettside fra 16. desember 2020 til 13. januar 2021. Norske virksomheter kunne kommentere forslaget da.

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/876
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32021R0876

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.03.2021
Frist returnering standardskjema: 14.07.2021
Dato returnert standardskjema: 14.07.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 337/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.11.2021
Høringsfrist: 22.12.2021
Frist for gjennomføring: 11.12.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 19.01.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.02.2022

Lenker