Regulering av pesticider i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1041 om endring i delegert forordning (EU) 2016/127 med hensyn til krav til pesticider i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1041 amending Delegated Regulation (EU) No 2016/127 as regards the requirements on pesticides in infant formula and follow-on formula

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.05.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.05.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) 2016/127 med hensyn til bestemte sammensetnings- og informasjonskrav om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. Forordningen er implementert i forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper. Med endringen oppnås samsvar mellom definisjoner i regelverket som omfatter pesticider og biocider (forordning (EF) nr. 396/2005) og definisjoner i regelverket som omfatter næringsmidler til særskilte grupper (forordning (EU) 609/2013).

Artikkel 4 og vedlegg IV og V til forordning (EU) 2016/127 endres.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten endrer forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene

For virksomhetene er det fordelaktig og forenklende å ha samsvar mellom definisjoner i regelverket som omfatter pesticider og biocider og definisjoner i regelverket som omfatter næringsmidler til særskilte grupper. 

Forbrukerne

Samsvar mellom definisjoner i ulike regelverk er også fordelaktig for forbrukerne. Som en konsekvens av samsvar mellom definisjoner i ulike regelverk er det lettere for virksomhetene å forholde seg til regelverket.

Mattilsynet

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Tilsyn med sammensetningen av morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært til vurdering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1041
Basis rettsaktnr.: 609/2013
Celexnr.: 32021R1041

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.04.2021
Frist returnering standardskjema: 11.06.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 330/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.06.2021
Høringsfrist: 19.07.2021
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 13.12.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.01.2022

Lenker