RoHS2/vedlegg IV/kvikksølv/42

Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2021/884 av 8.3.2021 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder gyldighetsperiode for unntak for kvikksølv i elektriske roterende konnektorer i intravaskulære ultralydbildesystemer

COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU)2021/884 of 8.3.2021 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the validity period of an exemption for the use of mercury in electric rotating connectors used in intravascular ultrasound imaging systems

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.10.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 08.03.21 og publisert i off.journ. 02.06.21

Sammendrag av innhold

Direktiv 2011/65/EU ( RoHS) fastsetter regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder kvikksølv, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). 

Kommisjonen har mottatt søknad om revisjon av unntak 42 i vedlegg IV vedrørende bruk av kvikksølv i elektriske, roterende konnektorer i intravaskulære ultralydbildesystemer. Søknaden gjelder utvidet gyldighetsperiode for unntaket. På grunn av manglende alternativer til kvikksølv i denne sammenheng, er substitusjon teknisk og vitenskapelig ikke mulig. Den totale negative konsekvensene for helse, miljø og sikkerhet ved å åpne for dette unntaket, vurderes å oppveie de totale fordelene ved dette.

Unntaket vurderes å være relevant og gis med tidsbegrensning og varighet inntil 30.juni 2026.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved produktforskriften kapittel 2a med vedlegg. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i RoHS-direktivet legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2021)1442
Rettsaktnr.: (EU)2021/884
Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU
Celexnr.: 32021L0884

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2021
Frist returnering standardskjema: 22.04.2021
Dato returnert standardskjema: 22.04.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.10.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 284/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.06.2021
Høringsfrist: 06.08.2021
Frist for gjennomføring: 01.07.2022
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: