Teknisk standard om tilsynsrapporteringi hht. europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/451 av 17. desember 2020 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tilsynsrapportering for foretak, og oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/451 of 17 December 2020 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to supervisory reporting of institutions and repealing Implementing Regulation (EU) No 680/2014

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.05.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Dette er utfyllende tekniske regler til CRR 2, som ikke er innlemmet i  EØS-avtalen ennå. De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EBA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for
innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Gjennomføringsforordningen er teknisk, utfyllende regelverk (ITS, Implementing Technical Standard) til CRR 2 (Forordning 575/2013 som endret av forordning 2019/876).

Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkravsregelverket for banker mv. om tilsynsrapportering.  Forordningen innebærer en erstatning av teknisk standard for tilsynsmessig rapportering (680/2014), og tilhørende endringsforordninger fra 2014 til 2021. Bakgrunn for ny forordning, er de store endringer i rapporteringskrav som følge av endringer i forordning (EU) nr. 575/20) som gjøres av forordning 2019/876, og behovet for å samle alle rapporteringskrav i en forordning. Endringene implementeres i CRD rapporteringspakke v.3.0 og senere versjoner.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift, dvs. med henvisning til EU-forordningen og de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Informasjon om endrede rapporteringskrav og veiledninger publiseres på Finanstilsynets hjemmeside for CRD-rapportering. Ikrafttredelsestidspunkt må tilpasses slik at rettsakten trer i kraft tidligst samtidig som CRR 2 i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 451/2021
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32021R0451

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.03.2021
Frist returnering standardskjema: 17.07.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker