Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1308 av 28. april 2021 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 med hensyn til listen over indre vannveier i Unionen og de tekniske minimumsforskrifter for flytende strukturer

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1308 of 28 April 2021 amending Annexes I and II to Directive (EU) 2016/1629 of the European Parliament and of the Council as regards modifying the list of Union inland waterways and the minimum technical requirements applicable to craft

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.05.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Forordningen ble publisert i OJ 9. august 2021.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2021/1308 endrer vedlegg I og II i direktiv 2016/1629 om tekniske regler for fartøy på indre vannveier.

Direktiv 2016/1629 oppstiller krav om sertifikat for fartøy på innlands vannveier. Fartøyets operasjonsområde er avgjørende for hvilke sertifikatkrav som er gjeldende, og de innlands vannveier i EU er del inn i fire operasjonelle soner. Vedlegg I til direktiv 2019/1629 inneholder en liste som angir hvilken sone de innlands vannveiene i EU er klassifisert som. Soneinndelingen gjøres av hvert enkelt medlemsland, og Frankrike og Sverige har bedt kommisjonen om endring av vedlegg I som følge av slike nasjonale beslutninger. I tillegg endres vedlegg I ved at de innlands vannveier i Storbritannia og Nord-Irland fjernes etter Brexit. Endringen vil tre i kraft 20 dager etter publisering i OJ.

Direktiv 2016/1629 legger til grunn at skip som navigerer innlands vannveier skal følge europeisk standard for slike fartøy, ES-TRIN standard (Technical Requirements for Inland Navigations vessel). Det europeiske standardiseringsorganet CESNI har vedtatt en ny versjon av denne standarden, ES-TRIN standard 2021/1, og det er dermed behov for å endre vedlegg II i direktiv 2016/1629 slik at det der refereres til de oppdaterte tekniske kravene. Endringen vil tre i kraft 1. januar 2022.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det er kun medlemsstater som har innlands vannveier som har plikt til å implementere EU-regelverk om innlands vannveier i sin nasjonale lovgivning. I forbindelse med gjennomføring av direktiv 2016/1629 avklarte EFTAs overvåkingsorgan (ESA) at rettsakten i sin helhet ikke skal transformeres i stater som ikke har innlands vannveier, uavhengig av om disse statene har skip som seiler på nettverket av EU innlands vannveier eller ikke. Norge har ikke innlands vannveier, og skal følgelig ikke gjennomføre direktivet eller forslaget til forordning som utfyller direktivet. I tråd med langvarig praksis vil rettsakten derfor kunne innlemmes i EØS-avtalen uten at det får konsekvenser for norsk lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering

Endringsforordningen anses relevant og akseptabelt for innlemmelse i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1308
Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/1629
Celexnr.: 32021R1308

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.04.2021
Frist returnering standardskjema: 11.06.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker