Utfyllende bestemmelser om bøtelegging av tredjelands sentrale motparter

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/731 av 26. januar 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til saksbehandlingsregler for sanksjoner som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighetens (ESMA) ilegger tredjelands sentrale motparter eller tilknyttede tredjeparter

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/731 of 26 January 2021 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to rules of procedure for penalties imposed on third-country central counterparties or related third parties by the European Securities and Markets Authority

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten trådte i kraft i EU 7. mai 2021.Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utfyllende regelverk til EMIR (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre)

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynssmyndigheten (ESMA) har myndighet til å bøtelegge sentrale motparter eller tilknyttede tredjeparter som den sentrale motparten har utkontraktert funksjoner/aktiviteter til.

Forordningen spesifiserer ytterligere hvilke saksbehandlingsregler som skal gjelde for ESMA ved bøtlegging av tredjelands sentrale motparter eller tilknyttede tredjeparter som den sentrale motparten har utkontraktert operasjonelle funksjoner eller aktiviteter til, og som er gjenstand for ESMAs undersøkelser eller gjennomføringsbeslutninger, inkludert regler om rett til å bli hørt og begrensning av virkeperiode.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

EMIR er blitt endret av EMIR 2.2 (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2099 av 23. oktober 2019 om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til prosedyrer og myndigheter som skal delta i autoriseringen av sentrale motparter samt krav til anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjeland) som ennå ikke er tatt inn i EØS-avtale. Det må derfor vurderes hvorvidt det vil være behov for tekniske tilpasninger av ikrafttredelsestidspunkt. Dvs. at denne rettsakten ikke vil kunne tre i kraft i EØS-avtalen før EMIR 2.2 har trådt i kraft i EØS/EFTA-landene.

Rettsakten gir ESMA myndighet til å bøtelegge sentrale motparter registrert i tredjeland som tilbyr sine tjenester i EU/EØS, det må også vurderes om bestemmelser som gir slik myndighet må tilpasses for EØS/EFTA-statenes vedkommende.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/731
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32021R0731

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.02.2021
Frist returnering standardskjema: 07.06.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: