Utfyllende bestemmelser til EMIR om likeverdighet for amerikanske kontraktmarkeder

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/583 av 9. april 2021 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1073 om likeverdighet for utpekte kontraktmarkeder i USA i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2021/583 of 9 April 2021 amending Implementing Decision (EU) 2016/1073 on the equivalence of designated contract markets in the United States of America in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.05.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen ble vedtatt i EU 9. april 2021, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har besluttet å endre vedlegget til gjennomføringsbelutning (EU) 2016/1073 hvor det er fattet beslutning om at angitte markeder i USA anses som likeverdig til regulerte markeder som definert i artikel 4, stk. 1, nr. 14) i direktiv 2004/39/EF. Beslutningen er en forutsetning for at derivatkontrakter handlet på disse markedsplassene ikke skal anses som OTC-derivater.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Etter at rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen skal den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved å anerkjenne amerikanske markedsplasser vil aktørene kunne slippe å håndtere disse kontraktene som OTC-kontrakter etter EMIR. Hadde de ikke blitt anerkjent som likeverdige, ville kontrakter omsatt på disse markedsplassene vært OTC-derivater etter EMIR. Dette betyr at kravene etter EMIR ville havnet i konflikt med kravene etter hjemlandslovgivningen, noe som er særlig utfordrende når det gjelder sikkerhetsstillelse, bekreftelser, porteføljeavstemminger mm.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/583
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32021D0583

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.04.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker