Utslipp fra tunge kjøretøy: utslippsverdier og rapportering

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/781 av 10. mai om offentliggjøringen av en liste over visse CO2-utslippsverdier per fabrikant samt gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp fra alle nye tunge kjøretøy registrert i EU og CO2-referanseutslipp i henhold til forordning (EU) 2019/1242 for rapporteringsperioden 2019

Commission Implementing Decision (EU) 2021/781 of 10 May 2021 on the publication of a list indicating certain CO2 emissions values per manufacturer as well as average specific CO2 emissions of all new heavy-duty vehicles registered in the Union and reference CO2 emissions pursuant to Regulation (EU) 2019/1242 for the reporting period of the year 2019

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.05.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt 10. mai 2021 og trådte i kraft i EU 6. juni 2021.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen den 04.02.22, beslutning nr. 25/2022. Nødvendig endring av vtrl. §13b trådte i kraft 1. juli 2022. Endringsforskrift ble deretter vedtatt 2. september 2022 og Form 1 ble sendt ESA 5. september 2022.

Sammendrag av innhold

Forordningen 2019/1242 setter reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøy. Reduksjonsmålene er 15 % i 2025 og 30 % i 2030 sammenlignet med gjennomsnittet for nye, tunge kjøretøy registrert i EU i referanseperioden. Referanseperioden er satt til 1. juli 2019-30. juni 2020. Målet for 2030 skal evalueres i 2022. Kravene til utslippreduksjoner angis i gram CO2 per tonnkilometer (g CO2/tkm) for å gjenspeile de tunge kjøretøyenes transportnytte.

I henhold til forordning (EU) 2019/1242 skal EU-kommisjonen årlig beregne det gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippet til en fabrikant i tillegg til fabrikantens null- og lavutslippsfaktor, og reduksjonsbane for CO2-utslipp og utslippskreditter basert på kredittsystemene beskrevet i 2019/1242. Data som legges til grunn for EU-kommisjonens beregninger er innrapporterte data slik det er beskrevet i forordning (EU) 2018/956.

Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/781 er rettet mot følgende fabrikanter, og de ulike verdiene til disse fabrikantene for ovennevnte faktorer er listet i beslutningens vedlegg I:

 • Daimler Truck AG
 • DAF NV
 • Ford Otomotiv Sanayi AS
 • Iveco Magirus-AG
 • Iveco SPA
 • MAN Truck and Bus SE
 • Renault Truck SA
 • Scania CV AB
 • Volvo Truck Corporation

Den gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippsverdien fra alle nye tunge kjøretøy som ble registrert i rapporteringsperioden for året 2019 er 52,75 g/tkm.

Beregnede referanseverdier er listet i vedlegg II til beslutning 2021/781.

Merknader

Gjeldende rett/norsk gjennomføring

Det er naturlig å implementere beslutningen i samme forskrift som forordning (EU) 2019/1242 blir implementert. Sistnevnte forordning er imidlertid ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen, men er foreslått tatt inn i forskrift 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler [...og tunge kjøretøy (M, N og O)]. Implementering av forordningen i norsk rett krever lovendring, nærmere bestemt endring av § 13 b i vegtrafikkloven. Implementering av beslutning (EU) 2021/781 kan derfor ikke gjennomføres før dette er på plass. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen presenterer resultatene fra den første rapporteringen som er gjennomført for tunge kjøretøy, og resultatene fra referanseperioden gir utgangspunktet for reduksjonsmålene som er gitt i fororordning (EU) 2019/1242. Reduksjonsmålene retter seg mot tungbilfabrikantene.

De administrative konsekvensene vil være å implementere beslutningen i norsk rett. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger standardprosedyren.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/781
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021D0781

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.05.2021
Frist returnering standardskjema: 07.09.2021
Dato returnert standardskjema: 22.05.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 160/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker