Vet - AHL godkjent sykdomsfri status og utryddelsesprogram

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 av 15. april 2021 som gir bestemmelser om anvendelsen av Råds- og Parlamentsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder godkjenning av sykdomsfri- og ikke-vaksinerende status i visse medlemsland, soner eller segmenter for visse listeførte sykdommer, og godkjenning av utryddelsesprogrammer for disse listeførte sykdommene

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/620 of 15 April 2021 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards the approval of the disease-free and non-vaccination status of certain Member States or zones or compartments thereof as regards certain listed diseases and the approval of eradication programmes for those listed diseases

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.05.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.06.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten listefører medlemsland med  godkjent sykdomsfri status og godkjente utryddelsesprogram for visse listeførte  sykdommer.

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 er basisforordningen i det nye dyrehelseregelverket i EØS. I artikkel 5 og 9 av denne forordningen gis det bestemmelser om listeføring og kategorisering av dyresykdommer som reguleres av dyrehelseregelverket. Utfyllende bestemmelser om listeføring av dyresykdommer er gitt i forordning (EU) 2018/1629 og bestemmelser om kategorisering av disse sykdommene er gitt i forordning (EU) 2018/1882.

Artikkel 9 av dyrehelseforordningen sier at sykdommer i kategori B skal være gjenstand for obligatorisk utryddelse, mens sykdommer i kategori C skal være gjenstand for frivillig utryddelse. Videre skal utryddelsesprogrammer for kategori B- og C-sykdommer godkjennes av Kommisjonen. Bestemmelsene sier også at Kommisjonen kan godkjenne sykdomsfri- og ikke-vaksinerende status for sykdommer i kategori A, B og C.

Utfyllende bestemmelser til dyrehelseforordningens del II  om overvåkning, utryddelse og sykdomsfri status er gitt i forordning (EU) 2020/689. Her er det gitt bestemmelser om utformingen av utryddelsesprogrammer for kategori B- og C-sykdommer. For sykdommene brucellose, tuberkulose, rabies, enzootisk bovin leukose, blåtunge, bovin virusdiare og infeksjon med Bonamia exitiosa har det i tidligere regelverk ikke eksistert bestemmelser om utryddelsesprogrammer.

I forordning (EU) 2020/689 er det også gitt bestemmelser om vilkår for godkjenning av sykdomsfri status for hele landet, soner eller segmenter, og vedlikehold av denne for kategori B- og C-sykdommer. For sykdommen rabies, blåtunge, bovin virus diare og infeksjon med Bonamia exitiosa har sykdomsfri status ikke eksistert i tidligere regelverk.

I artikkel 280 av dyrehelseforordningen og artikkel 84 og 85 av forordning (EU) 2020/689 er det gitt overgangsbestemmelser som sier at godkjente utryddelsesprogrammer og sykdomsfrie statuser for visse sykdommer anerkjent etter tidligere regelverk skal ansees som godkjente etter nytt regelverk.

Norge har sykdomsfri status for en rekke sykdommer.

1. Landdyrsykdommer: rabies, brucellose, tuberkulose, enzootisk bovin leukose, infeksiøs bovin rhinotrakeitt/infeksiøs pustulus vulvovaginitt, Aujeszky's disease og Newcastle disease.

2. Akvakultursykdommer: infeksjon med Marteilia refringens, infeksjon med Bonamia ostreae, infeksiøs haematopoetisk nekrose og viral haemorrhagisk septikemi.

Sykdomsfri status for de ovenfor nevnte sykdommene er gitt gjennom ESA-vedtak 032/21/COL med endringer.

Norge har i tillegg en sykdomsfri status for infestasjon med Gyrodactylus salaris gjennom ESA-vedtak 58/16/COL. Videreføring av denne statusen gjennomføres i forordning (EU) 2021/260 og er hjemlet i dyrehelseforordningens artikkel 226(3).

Norge har per dags dato ingen godkjente utryddelsesprogrammer.

På grunn av topilarsystemet vil ikke Norges sykdomsfrie statuser nevnt ovenfor føres opp i vedlegg til denne rettsakten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyrehelseovervåkningsforskriften. Da rettsakten ikke gir noen oversikt over Norges godkjente sykdomsfrie status vil det i den samme forskriften vises til nevnte ESA-beslutninger om sykdomsfri status. Som vedlegg til forskriften listes hvilke sykdommer Norge har sykdomsfri status for.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Det er positivt at en oversikt over alle godkjente sykdomsfrie statuser og godkjente utryddelsesprogram samles i en rettsakt slik at de blir lettere å finne.  I tidligere regelverk har slike oversikter vært spredt på flere rettsakter avhengig av sykdom.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/620
Basis rettsaktnr.: 2016/429
Celexnr.: 32021R0620

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.04.2021
Frist returnering standardskjema: 06.08.2021
Dato returnert standardskjema: 23.06.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.08.2021

Lenker