Biocid - Inkludering av sitronsyre i vedlegg I

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/407 av 3. november 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å inkludere sitronsyre som et aktivt stoff i forordningens vedlegg I

Commission delegated regulation (EU) 2021/407 of 3 November 2021 amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include citric acid as an active substance in Annex I thereto

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.03.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt 3. november 2020 og ble publisert i OJ 9. mars 2021. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 9. juli 2021.

Sammendrag av innholdet

Sitronsyre som biocidaktivt stoff var tidligere inne i stoffvurderingsprogrammet gitt i artikkel 89(1) i biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012). Sitronsyre ble godkjent som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2 (desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr) av beslutning 2016/1938. Det ble også konkludert at sitronsyre ikke utgjør noen risiko av bekymring og er derfor egnet til å bli inkludert på Annex I til biocidforordningen. På bakgrunn av dette, ble sitronsyre inkludert i kategori 6 "Stoffer der medlemsland har vurdert et aktivt stoff-dossier i henhold til artikkel 7(3) i denne forordningen eller akseptert en slik dossier i henhold til artikkel 11(1) i direktiv 98/8/EC" i Annex I til biocidforordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/407
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32021R0407

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.11.2020
Frist returnering standardskjema: 18.12.2020
Dato returnert standardskjema: 18.12.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.07.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 204/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.12.2020
Høringsfrist: 29.01.2021
Frist for gjennomføring: 10.07.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 09.07.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.12.2021

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker