EØS-notatbasen

Endring av forskrift om prøvetaking og analyser av forurensende stoffer i næringsmidler

Kommisjonsforordning (EU) 2021/705 av 28. april 2021 som endrer forordning (EF) nr. 333/2007 med hensyn til nødvendig antall delprøver og ytelseskriteriene for noen analysemetoder

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/705 of 28 April 2021 amending Regulation (EC) No 333/2007 as regards the required number of incremental samples and the performance criteria for some methods of analysis

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.03.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.05.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten innebærer endring av forskrift om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler. Denne forskriften gjennomfører flere EU-forordninger om prøvetaking og analyse, deriblant forordning (EF) nr. 333/2007 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av innholdet av sporstoffer og prosessframkalte forurensninger i næringsmidler.

I følge forordning (EF) nr. 333/2007 skal det i henhold til prøvetakingsmetodene tas ut en samleprøve på minimun 1 kg. For kosttilskudd, tørkede urter, krydder og sopp, alger og lav, som har høy pris per vektenhet, vil dette føre til høye prøvekostnader. Det settes derfor spesifikke prøvetakingsmetoder for disse kategoriene.

EUs referanselaboratorier innen forurensninger i fôr og mat har utarbeidet et veiledningsdokument som omfatter estimering av deteksjonsgrensen (LOD) og kvantifiseringsgrensen (LOQ) for målinger innen forurensninger i fôr og mat. Forordningen endres slik at konklusjonene i veiledningsdokumentet gjenspeiles i kravene til LOQ ved analysemetoder for sporstoffer.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for mindre endringer i forskrift 3. juli 2015 nr. 871 om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet for øvrig. Kostnader ved prøvetaking av kosttilskudd, krydder osv vil med disse endringene bli lavere. Laboratoriene må hensynta de nye bestemmelsene, men det vil ikke få konsekvenser utover det som må påregnes ved løpende utvikling av analysemetoder mv.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for næringsmidler der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/705
Basis rettsaktnr.: 333/2007
Celexnr.: 32021R0705

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.03.2021
Frist returnering standardskjema: 30.04.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: