Endring av kontrollforordningen, sikre overholdelse av forbudet mot visse anvendelser av antimikrobielle stoffer til dyr

Utkast til Europaparlaments- og rådsforordning XXX om endring av forordning (EU) 2017/625 med hensyn til offentlig kontroll av dyr og produkter av animalsk opprinnelse som eksporteres fra tredjestater til Unionen for å sikre overholdelse av forbudet mot visse anvendelser av antimikrobielle stoffer

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/625 as regards official controls on animals and products of animal origin exported from third countries to the Union to ensure compliance with the prohibition of certain uses of antimicrobials

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.03.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.05.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er til behandling i Rådet/Europaparlamentet, og er ikke ennå vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag 

Utkastet til forordning er et forslag om å endre artikkel 1 nr. 4 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll i matkjeden (kontrollforordningen) for å inkludere et unntak fra det generelle prinsippet om at verifisering av samsvar med forordning (EU) 2019/6 om veterinære legemidler er unntatt fra virkeområdet for kontrollforordningen. Endringen som foreslås vil stille krav om offentlig kontroll etter kontrollforordningen med overholdelse av bestemmelsene i artikkel 118 i forordning (EU) 2019/6.

Artikkel 118 i forordning (EU) 2019/6 fastsetter krav til dyr og produkter av animalsk opprinnelse som importeres til EU fra tredjestater når det gjelder vilkår for bruk av antimikrobielle stoffer til dyr. Artikkel 118 er viktig for å sikre at det ikke importeres til Unionen dyr og produkter av animalsk opprinnelse hvor det i forbindelse med oppdrett har vært brukt antimikrobielle stoffer som er forbeholdt behandling av visse infeksjoner hos mennesker, jf. artikkel 37 nr. 5 i forordning (EU) 2019/6, eller hvor det ved oppdrett har vært brukt antimikrobielle stoffer med sikte på å fremme dyrenes vekst eller øke deres ytelse, jf. artikkel 107 nr. 2 i forordning (EU) 2019/6. Dette medfører at det stilles samme krav til knyttet til bruk av antimikrobielle stoffer som i EU, også ved import til EU av dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra tredjestater.

Artikkel 37 nr. 5 skal bl.a. hindre at nærmere bestemte antimikrobielle stoffer som er forbeholdt behandling av visse infeksjoner hos mennesker, blir brukt til dyr (f.eks. noen kritisk viktige antibiotika til visse infeksjoner).

Artikkel 107 nr. 2 skal sikre at antimikrobielle stoffer ikke anvendes til dyr med sikte på å fremme dyrenes vekst eller øke deres ytelse. Dette skal bidra til redusert bruk av antimikrobielle stoffer i husdyrpopulasjonen, særlig med sikte på å unngå eller redusere resistensutvikling, men også for å bidra til trygge matvarer og mindre miljøbelastning siden antibiotikaresistente bakterier i miljøet også er en fare for folkehelsen.

Endringen i artikkel 1 nr. 4 bokstav c) i kontrollforordningen betyr at det generelle importkontrollsystemet i EU/EØS for dyr og produkter av animalsk opprinnelse kan brukes til å kontrollere og sikre overholdelse av bestemmelsene i artikkel 118 i forordning (EU) 2019/6. Denne endringen trer i kraft i EU 28. januar 2022 samtidig med ikrafttredelsen av forordning (EU) 2019/6.

Forordning (EU) 2019/6 er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringsforordningen må gjennomføres i forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)108
Basis rettsaktnr.: 2017/625

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker