NPA 2020-15 (RMT.0196)

NPA 2020-15 (RMT.0196) Oppdatering av kravene til flysimulator (FSTD)

NPA 2020-15 (RMT.0196) Update of the flight simulation training device requirements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.03.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

NPA 2020-15 (RMT.0196) ble publisert den 16. desember 2020, og frist for å gi innspill til EASA er 21. april 2021. Luftfartstilsynet har publisering informasjon om EASAs høring på Luftfartstilsynets internettside og oppfordret norske aktører til å besvare EASAs høring.

Sammendrag av innhold

EASA har 16. desember 2020 publisert NPA 2020-15, som inneholder forslag til endring av bestemmelser i forordning (EU) 1178/2011 med hensyn til krav til flysimulator (FSTD).

Regelverket foreslår flere endringer til kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 og tilhørende AMC og CS. Det foreslås å harmonisere klassifisering av FSTD i samsvar med veiledning Doc 9625 fra ICAO. Det er også mål om å innføre et skifte i oppbyggingen av regelverket for krav til trening.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av den nye endringsforordningen vil skje gjennom endring av forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Luftfartstilsynets foreløpige vurdering er at endringen vil kunne kreve visse ressurser til opplæring i Luftfartstilsynet, i tillegg til innføring av nye prosedyrer. 

Forslaget (NPA 2020-15) inneholder ikke noen opplysinnger om eller vurdering av økonomiske konsekveser, verken for myndigheter eller aktørene i markedet.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet vurderer at regelverket er EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering

Luftfartstilsynet vurderer at regelverket, slik det nå lyder, er EØS-relevant og akseptabelt. Det er per i dag ikke identifisert behov for tilpasningstekst. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2018/1139

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker