EØS-notatbasen

Økologi- Videreføring unntak på grunn av Covid-19

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/772 av 10 mai 2021 endrer gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 når det gjelder perioden for midlertidige unntak fra regler om kontroll av økologisk produksjon

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/772 of 10 May 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2020/977 as regards the temporary measures in relation to controls on the production of organic products, in particular the period of application

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.03.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten viderefører midlertidige unntak beskrevet i forordning (EU) 2020/977 om unntak fra visse bestemmelser om kontroll av økologisk produksjon i forordning (EF) nr. 889/2008 og forordning (EF) nr. 1235/2008. Dette omfatter særlig unntak fra krav om å gjennomføre fysisk årlig kontroll, og muliggjør at dette kan erstattes med dokumentkontroll og bruk av andre tilgjengelige kommunikasjonsmetoder. For øvrige virksomheter enn definerte lavrisikovirksomheter skal fysisk kontroll imidlertid gjennomføres når det ikke lenger er nasjonale korona restriksjoner. Det videreføres også unntak fra krav om papiroriginaler av importsertifikater ved import av økologiske produkter fra tredjeland, og det aksepteres bruk av kun elektroniske sertifikater i Traces. Unntakene videreføres frem til 1. juli 2021, og er vurdert som nødvendige med bakgrunn i nasjonale restriksjoner på grunn av COVID-19 pandemien. Rettsakten blir gitt med tilbakevirkende kraft fra 1. februar.

Alle unntakene beskrevet i forordning (EU) 2020/977 blir forlenget frem til 1. juli 2021, og omfatter følgende hovedelementer:

  • Kan benytte alternative tilsynsmetoder enn fysisk tilsyn for lavrisikovirksomheter. Det gjelder imidlertid også øvrige virksomheter dersom det er nasjonale restriksjoner

  • Viderefører muligheten for redusert minimumskrav til prøvetaking (2% istedenfor 5%), og redusert krav til tilleggs- og uanmeldte inspeksjoner (fra 10% til 5%) utover årlig kontroll. Dette gjelder imidlertid kun frem til 1. juli

  • Viderefører muligheten til kun å ha elektroniske importsertifikater i Traces og ikke papiroriginaler i tillegg

  • Innfører en ny mulighet til å melde uanmeldte inspeksjoner innen 24 timer før inspeksjon for å forsikre at virksomheten ikke er i karantene eller har andre korona restriksjoner

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i Forskrift om endringer i midlertidig forskrift om unntak fra bestemmelsene i økologiforskriften om kontroll av produksjonen av økologiske produkter på grunn av koronautbruddet (covid-19), forordning (EU) 2020/977 (forordning (EU) 2021/772). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Videreføring av særskilte midlertidige unntak fra visse regler om produksjon av økologiske produkter frem til 1. juli 2021 vurderes ikke til å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det vurderes som nødvendig å videreføre visse midlertidige unntak på grunn av nasjonale restriksjoner for blant annet fysisk nærhet for å ivareta smittehensyn på grunn av COVID-19 pandemien. Det er viktig for kontrollorganet Debio å kunne ha muligheten for å benytte alternative tilsynsmetoder enn fysisk tilsyn, selv om det for øvrige virksomheter enn lavrisiko virksomheter skal prioriteres fysisk tilsyn hvis mulig. Det er utfordrende for Debio å gjennomføre uanmeldte inspeksjoner i tiden med korona restriksjoner, og det er derfor positivt at den nye rettsakten åpner for en ny mulighet for å kunne kontakte virksomheten 24 timer før inspeksjon for å sikre mot at virksomheten ikke er omfattet av koronarestriksjoner.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Mattilsynet og de ansvarlige departementer, men på grunn av hasteaspektet er den ikke behandlet i Spesialutvalget for matområdet.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)772
Rettsaktnr.: 2021/772/EU
Basis rettsaktnr.: 2020/977
Celexnr.: 32021R0772

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.02.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker