Plantevernmidler - natriumklorid, basisstoff - endring vilkår

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/556 av 31. mars 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1529 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet natriumklorid

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/556 of 31 March amending Implementing Regulations (EU) 2017/1529 and (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the basic substance sodium chloride

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.03.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.05.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 6. april 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Natriumklorid ble gjennom forordning (EU) 2017/1579 godkjent som basisstoff med bruksområde sopp- og insektsbekjempelse primært i sjampinjong- og druedyrking. Natriumklorid står dermed oppført i vedlegg C forordning (EU) nr. 540/2011.

Det er søkt om utvidelse av bruksområdet for natriumklorid som basisstoff til at det også kan benyttes som herbicid. Ved vurderingen av søknaden er det ikke framkommet betenkeligheter, og bruksområdet er dermed godkjent utvidet til også å omfatte ugrasbekjempelse.

Merknader

I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres, kan basisstoffer benyttes med en gang.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/556
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32021R0556

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.02.2021
Frist returnering standardskjema: 07.06.2021
Dato returnert standardskjema: 25.05.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker