POPs/pentaklorfenol (EU) 2021/277

Kommisjonsforordning (EU) 2021/277 av 16. desember 2020 om endring av vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende oppføring av pentaklorfenol og dets salter og estere

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/277 of 16 December 2020 amending Annex I to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards pentachlorophenol and its salts and esters

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.03.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 16. desember 2020 og ble publisert i OJ 23. februar 2021. Rettsakten har vært vurdert av EFTA-landene, men er føreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

EU har vedtatt en ny forordning (EU) 2021/277, som endrer vedlegg I til POPs-forordningen (EU) 2019/1021. POPs-forordningen regulerer produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling av persistente organiske miljøgifter (POPs). Den gjennomfører de forpliktelsene EU/EØS landene har gjennom Stockholmkonvensjonen og POPs-protokollen i Langtransportkonvensjonen. Del A i vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 inneholder en liste over stoffer, som er oppført i konvensjonen og i protokollen, samt stoffer som kun er oppført i konvensjonen, som er omfattet av forbud og restriksjoner i produksjon, bruk og omsetning.

Endringsforordningen gjelder innføring av en grenseverdi på 5 mg/kg for utilsiktede forurensninger av PCP og innebærer at en ny tekst om denne grenseverdien i fjerde kolonne i Del A i vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 legges til for PCP.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gjennomføres ved å endre Produktforskriftens kapittel 4. Endringer vurderers som tekniske og administrative, og innebærer ingen materielle endringer sammenlignet med dagens forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Informasjon og høringsdokumenter om kommende/nye rettsakter legges ut på hjemmesidene til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av POPs-regelverket og Stockholmkonvensjonen.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/277
Basis rettsaktnr.: 2019/1021
Celexnr.: 32021R277

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.01.2021
Frist returnering standardskjema: 23.02.2021
Dato returnert standardskjema: 23.02.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.05.2021
Høringsfrist: 23.06.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker