EØS-notatbasen

RoHS2/vedlegg III/bly og krom/45

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/647 av 15. januar 2021 om tilpasning til den vitenskapelige utvikling av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU hva angår et unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly og seksverdig kromforbindelser i elektriske og elektroniske tennhetter for eksplosiver til yrkesmessig bruk

COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2021/647 of 15 January 2021 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of certain lead and hexavalent chromium compounds in electric and electronic initiators of explosives for civil (professional) use

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er tatt inn i norsk forskrift 12.8.2021

Sammendrag av innhold

Direktiv 2011/65/EU (RoHS ) fastsetter regler om begrensning av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). 

Kommisjonen har mottatt søknad om unntak fra RoHS, vedlegg III, vedrørende bruk av visse bly - og seksverdige krom-forbindelser til bruk i inititatorer i eksplosiver for yrkesmessig bruk. Elektriske og elektroniske initiatorer (EEI) er en del av elektriske og elektroniske detonatorer som primært brukes til gruvedrift av mineraler (f.eks. Steiner, malm og edle metaller), samt for bygging og rivningsaktiviteter (f.eks. tunneldriving, riving av skorsteiner og bygninger). EEI brukes også i komponenter i integrerte redningssystemer for å håndtere f.eks. støt etter flom, snøhetter, ishud eller fallne trær. Bly og seksverdige kromforbindelser er  i viktige deler av EEI, for eksempel elektriske smeltehoder, primære eksplosive ladninger og pyrotekniske forsinkelsesladninger.

Siden det ikke fins gode alternativer som er tilgjengelige på markedet og det heller ikke er sannsynlig at de snart vil bli tilgjengelige, er en fornyelse av unntaket berettiget.

Gjennomføring av direktivet vil medføre et nytt unntak nr. 45 i vedlegg III.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved produktforskriften kapittel 2a med vedlegg. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon, opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i RoHS-direktivet legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen. EU-kommisjonen hadde forslaget på internasjonal høring 03 July 2020 - 31 July 2020, Hazardous substances – exemption from restrictions on use in electronic/electrical products (RoHS exemption 9) (europa.eu). Norske aktører hadde anledning til å kommentere i den forbindelsen.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/647
Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU
Celexnr.: 32021L0647

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.01.2021
Frist returnering standardskjema: 04.03.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.07.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 205/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.06.2021
Høringsfrist: 06.08.2021
Frist for gjennomføring: 31.10.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 12.08.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.08.2021

Lenker