EØS-notatbasen

Vet-AHL Nasjonale tiltak akva

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/260 av 11. februar 2021 om godkjenning av nasjonale smittebegrensende tiltak for bestemte sykdommer hos akvatiske dyr i henhold til artikkel 226(3) i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429, og om opphevelse av kommisjonsbeslutning 2010/221/EU

Commission Implementing Decisison (EU) 2021/260 of 11 February 2021 approving national measures designed to limit the impact of certain diseases of aquatic animals in accordance with Article 226(3) of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Decision 2010/221/EU

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.03.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.05.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Beslutningen utfyller dyrehelseforordningen, når det gjelder godkjenning av nasjonale tiltak i henhold til dyrehelseforordningen artikkel 226, for å begrense risikoen for smitte av bestemte akvatiske dyresykdommer. Artikkelen gir EØS-statene anledning til å treffe nasjonale tiltak for andre akvatiske sykdommer enn dem som er listeført i henhold til dyrehelseforordningens artikkel 9(d), eller for sykdommer som kun er listeført som kategori E i forordningen. Slike tiltak skal være begrunnede, nødvendige og forholdsmessige og sykdommen skal utgjøre en betydelig risiko for landets akvakultur. Hvis slike nasjonale tiltak påvirker forflytninger mellom medlemsstater, skal de godkjennes av ESA/Kommisjonen.

Dyrehelseforordningen artikkel 226 er en videreføring av fiskehelsedirektivet artikkel 43, og godkjent sykdomsfri status eller utryddelsesprogram i henhold til gjeldende regelverk videreføres. Godkjent status eller progam listeføres i henholdsvis vedlegg I og II til beslutningen. Norge har i dag godkjente nasjonale tiltak for Gyrodactylus salaris i flere norske vassdrag. Godkjenningen er gitt av ESA i COL-vedtak 58/16/COL. Norsk status i form av COL-vedtak fremkommer ikke av denne eller andre tilsvarende EU-rettsakter. I forbindelse med gjennomføringen av nytt dyrehelseregelverk arbeides det med å synliggjøre vår status bedre for brukerne. 

Også sykdommer som er kategorisert som kun E-sykdommer, er omfattet av nasjonale tiltak i henhold til artikkel 226. Dette vil gjelde for Koi herpesvirus, som i gjeldende regelverk listeføres som en ikke-eksotisk sykdom, men som i nytt regelverk kategoriseres som en E-sykdom, og kun omfattes av krav til overvåkning.  

Beslutningen inneholder videre utfyllende bestemmelser om fremtidige vilkår for godkjenning og vedlikehold av nasjonale tiltak. Det er satt en tidsfrist på 6 år for gjennomføringen av et utryddelsesprogram, med mulig forlengelse i ytterligere 6 år. Dette tilsvarer tidsfristen for utryddelsesprogrammer for kategori C-sykdommer i dyrehelseforordningen. EØS-statene skal årlig rapportere til ESA/Kommisjonen om sin status for nasjonale tiltak, og grunngi fortsatt videreføring av tiltakene. Hvilken informasjon som skal følge rapportene, er angitt i forordning (EU) 2020/2002.

Beslutningen inneholder også bestemmelser om driftsansvarliges plikter ved forflytninger av akvatiske dyr under nasjonale tiltak, herunder krav til helsesertifikater ved forflytninger til hele eller deler av en EØS-stat med godkjent nasjonal sykdomsfri status eller utryddelsesprogram.

ESA/Kommisjonen kan endre en gitt godkjenning, i tilfelle forutsetningene er endret eller ikke lenger er til stede.

Beslutningen inneholder følgende vedlegg:

  • Vedlegg I. Liste over hele eller deler av medlemsstater med godkjent sykdomsfri status for bestemte sykdommer
  • Vedlegg II. Liste over hele eller deler av medlemsstater med godkjente utryddelsesprogram for bestemte sykdommer.  
  • Vedlegg III. Mottagelige arter for sykdommer under nasjonale tiltak i henhold til dyrehelseforordningen artikkel 226(3).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten planlegges fastsatt i en forskrift som gjennomfører utfyllende bestemmelser til del IV av dyrehelseforordningen. Samtidig oppheves gjeldende beslutning 2010/221/EU. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller myndighetene.

Sakkyndige instansers merknader)

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet  der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten er en videreføring av gjeldende bestemmelser. Den antas ikke å medføre nye eller økonomoske konsekvenser for Mattilsynet eller næringen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/260
Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/429
Celexnr.: 32021D0260

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.02.2021
Frist returnering standardskjema: 11.06.2021
Dato returnert standardskjema: 23.06.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: