Biocid - Utsettelse av utløpsdato for kreosot i PT8

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1839 av 15. oktober 2021 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

Commission Implementing Decision (EU) 2October 2021 postponing021/1839 of 15 the expiry date of approval of creosote for use in biocidal products of product-type 8

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 15. oktober 2021 og ble publisert i OJ 20. oktober 2021.

Sammendrag av innhold

Det biocidaktive stoffet kreosot er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter produkter som benyttes til impregnering av treverk. I samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (Biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenningen av kreosot. Utløpsdatoen for godkjenningen har allerede blitt forlenget og utløper 31. oktober 2021.

Kreosot er kreftfremkallende, persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT) og er veldig persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB), og oppfyller dermed kriteriene for å være en eksklusjonskandidat. Det har derfor vært gjennomført en offentlig høring om samfunnsmessige konsekvenser ved ikke-godkjenning i henhold til biocidforordningens artikkel 5(2). Samtidig jobber Frankrike med et restriksjonsforslag under kjemikalieregelverket REACH. Det vil derfor ikke være mulig å fatet et vedtak vedrørende godkjenning innen den satte fristen. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1839 forlenges godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 til 31. oktober 2022.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1839
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32021D1839

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker