Biocid - Utsettelse av utløpsdato for N,N’-dietyl-meta-toluamid i PT 19

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) .../... av dd.mm.yyyy om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av N,N’-dietyl-meta-toluamid til bruk i biocidprodukter i produkttype 19

Commission Implementing Decision (EU) 2021/... of dd mm yyyy postponing the expiry date of approval of N,N’-diethyl-meta-toluamide for use in biocidal products of product-type 19

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.11.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt dd.mm.yyyy og ble publisert i OJ dd.mm.yyyy.

Sammendrag av innholdet

Det biocidaktive stoffet N,N’-dietyl-meta-toluamid er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 19. Produkttype 19 omfatter produkter som benyttes som repellenter og attraktanter. Godkjenningen utløper 31. juli 2022 for produkttype 19, og i samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (Biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenningen av N,N’-dietyl-meta-toluamid.

Rapportørlandet Frankrike har informert Kommisjonen om at de må utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) .../... forlenges godkjenningen av N,N’-dietyl-meta-toluamid til bruk i biocidprodukter i produkttype 19 til 31. januar 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 528/2012

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: