Delegert forordning (EU) 2021/1398 – endringsforordning til (EU) 2017/654

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1398 av 4. juni 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2017/654 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til aksept av godkjenninger gitt i samsvar med forordning nr. 49 og nr. 96 fra FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE)

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1398 of 4 June 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2017/654 supplementing Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council with regard to the acceptance of approvals in accordance with Regulations Nos 49 and 96 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UNECE)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.11.2021

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIV. Maskiner

Status

Den 4. juli 2021 vedtok Europakommisjonen forordning (EU) 2021/1398 om av delegert forordning (EU) 2017/654 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til aksept av godkjenninger gitt i samsvar med forordning nr. 49 og nr. 96 fra FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE).

Forordningen ble publisert i Official Journal of the European Union 24. august 2021, og kom til anvendelse i EU 13. september.

Forordningen faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Forordningen er EØS-relevant. Utkast til EØS-komitevedtak ble oversendt EU 29. september, og saken ligger dermed per dags dato til behandling hos EØS-komiteen. Ved vedtak i EØS-komiteen innlemmes forordningen i EØS-avtalen.

Arbeidstilsynet anser ikke forordningen som kontroversiell.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordningen endrer delegert forordning (EU) 2017/654 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til aksept av godkjenninger gitt i samsvar med forordning nr. 49 og nr. 96 fra FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE).

For å sikre samsvar med nevnte UNECE nr. 49 og 96 vil forordning 2017/654 måtte endres. Dette sikres ved fastsettelse av forordning 2021/1398.

I forordning 2021/1398 fastsettes to endringer, henholdsvis endring i forordning (EU) 2017/654 artikkel 20 a samt vedleggene I, IV, V og XIII.

Artikkel 20 a til forordning 2017/654 endres ved inkludering av et nytt tredje ledd. Leddet skal sikre at EU-typegodkjenninger av en motor eller motorklasse omfattet av forordning 2017/654, og som innehar en godkjenning fra før 24. august 2021, fortsatt skal være gyldige.

Ordlyden i punkt 2.6.2 i vedlegg I endres ved at godkjenningsmyndigheten, i de tilfeller innlevert godkjenningssøknad ikke fullt ut samsvarer med motorgruppen som definert i forordning (EU) 2017/656 vedlegg IX, kan denne velge en alternativ, og hvis nødvendig, en ekstra referansetestmotor for godkjenning og testing.

I vedlegg IV, vedlegg I til forordning 2017/654 endres punkt 11.4.2.1.4. Punktet fastsetter tidspunkt for når låst teller, kan tilbakestilles. I gjeldende forordning vil telleren kunne låses opp 40 motordriftstimer etter feilfri kontroll av NOx. I UNECE nr. 49 er tilsvarende tidsfrist 36 timer. Sistnevnte frist vil følgelig måtte kunne anses som tilstrekkelig for meddelelse av en EU-typegodkjenning etter forordning (EU) 2016/1628.

Punkt 1, femte ledd i vedlegg V til forordning 2017/653 endres slik at driftspunkter fra motorkontrollområdene for utføring av en stasjonær off-road testsyklus kan endres.  

Artikkel 19 til forordning 2016/1628 samsvarer ikke med de generelle og tekniske krav og prøvemetoder som fastsatt i henholdsvis endringsserie 06 til UNECE nr. 49 og endringsserie 05 til nr. 96. Typegodkjenninger etter nevnte endringsserier vil dermed måtte samsvare med tilsvarende EU-typegodkjenninger og den lovpålagte merking som følger av forordning 2016/1628.

For å sikre overenstemmelse med artikkel 19 bør motorfabrikanter, godkjent etter UNECE endringsserie 05 og 06, anmode en eller flere godkjenningsmyndigheter om å føre tilsyn med deres forpliktelser etter artikkel 19.

Typegodkjennelser meddelt i overenstemmelse med endringsseriene 00, 01, 02, 03 og 04 til UNECE nr. 96, skal anerkjennes som samsvarende med henholdsvis EU-typegodkjennelsene meddelt og lovlig merket som påkrevd for trinn I, II, IIIA og IIIB og IV i henhold til direktiv 97/68/EF og EU-typegodkjennelser av motorer til særlige formål, meddelt i henhold til forordning (EU) 2016/1628.

For å sikre entydig motoridentifikasjon og overenstemmelse med de gjeldende administrative bestemmelser, bør motorer markedsført etter typegodkjenninger, og hvor det er meldt samsvar med endringsserie 00, 01, 02, 03 og 04 til UNECE nr. 96, ledsages av den relevante overenstemmelsesmeddelelse og supplerende merking, jf. forordning (EU) 2016/1628 artikkel 31 og 32 nr. 2.

Kravene i forordning 2021/1698 får, ut ifra et teknisk synspunkt, ikke innvirkning på motorens yteevne, og EU typegodkjenninger for motortype eller motorklasser godkjent i henhold til forordning (EU) 2017/654 vil, i dets versjon av 23. august 2021, forblir gyldige.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen må gjennomføres i norsk rett.

Det foreslås at EØS-henvisningene i maskinforskriftens EØS-henvisningsfelt oppdateres slik at forordning 2021/1398 inntas under dets nr. 1 f som endring av forordning 2017/654.

Forordning 2021/1398 gjøres til forskrift gjennom endringen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ut over ordinært regelverksarbeid antas vedtakelsen av forordningen ikke å føre til store administrative konsekvenser for Norge og norske aktører, fordi Norge har forholdsvis få store og internasjonale maskinprodusenter.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har ikke vært på høring. Arbeidstilsynet anser ikke forordningen som kontroversiell.

Vurdering

Forordningen anses relevant og akseptabel.

Forordningen medfører behov for endringer i EØS-henvisningen til maskinforskriften.

Det anses ikke nødvendig å gjøre endringer i arbeidsmiljøloven og/eller produktkontrolloven.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1398
Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/654
Celexnr.: 32021R1398

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.06.2021
Frist returnering standardskjema: 12.07.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker