Forsiden

Delegert forordning om variablene i undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene i 2022

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1898 av 20. juli 2021 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spesifisere antall og navn på variablene i undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for referanseåret 2022

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1898 of 20 July 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and titles of the variables for the use of information and communication technologies statistics domain for reference year 2022

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.11.2021

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1898 spesifiserer antall og navn på variablene i undersøkelsen om husholdningers bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for referanseåret 2022. Forordningen skal også sikre at antall variabler i 2022-undersøkelsen ikke overstiger antall variabler som var med i undersøkelsen da rammeforordningen (EU) 2019/1700 trådte i kraft med mer enn fem prosent. Rammeforordningen (EU) 2019/1700 er i prosess for innlemmelse i EØS-avtalen vedlegg XXI og denne endrer tidligere innlemmede forordninger om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet. 

Variabelnavn og identifikatorer for hvert temaområde i 2022-undersøkelsen er listet opp i vedlegget til forordningen. Undersøkelsen om bruk av IKT i husholdninger inkluderer variabler på områder som netthandel, digitale ferdigheter og bruk av nettsteder for offentlige myndigheter, nettbank, nettaviser, sosiale medier og lignende.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har vært med i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er beskrevet i vurderingen av rammeforordningen 2019/1700, og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1898
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1898

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.07.2021
Frist returnering standardskjema: 27.10.2021
Dato returnert standardskjema: 08.10.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: