Endr. av forordning 2019/1793 - 2. halvår 2021

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1900 av 27. oktober 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 om midlertidig økning av offisielle kontroller og beskyttelsestiltak vedrørende adgang til unionen for forsendelser med bestemte produkter fra stater utenfor EU/EØS som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordningene (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1900 of 27 October 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1793 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 04.11.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 27. oktober 2021 og kunngjort i Official Journal 3. november 2021, med ikrafttredelse 23. november 2021.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedleggene I og II til forordning (EU) 2019/1793 om offisielle kontroller og beskyttelsestiltak vedrørende adgang til unionen for forsendelser med bestemte produkter fra stater utenfor EU/EØS. Dette kontrollregelverket omfatter ikke-animalske risikoprodukter og erstatter, og viderefører, de tidligere rettsaktene på dette området, forordningene (EU) nr. 669/2009, (EU) 2014/884, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660.

Alle produktene som omfattes av regelverket, skal gjennomgå en dokumentkontroll ved ankomst til EØS-området og de skal videre gjennomgå en fysisk kontroll basert på frekvensene som er angitt i rettsakten. Produktene i vedlegg II skal også følges av analyseresultater og et sertifikat. Rettsakten regulerer funn av plantevernmidler, aflatoksiner og mikrobiologisk forurensning (f.eks. salmonella) for å se om videre tiltak behøves gjennomført. Listen over hvilke produkter som er omfattet av dette regelverket, finnes i vedlegg I (tidligere forordning (EU) nr. 669/2009) og vedlegg II (tidligere forordninger (EU) 2014/884, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660) til rettsakten. Vedlegg IIa dekker importforbud som er rettet mot ikke-animalske produkter.

Forordning (EU) 2021/1900 trer i kraft 23. november 2021 og gjør følgende endringer i grunnrettsakten, vedlegg I og vedlegg II:

Endringer i vedlegg I:

Inn på listen:

- sitroner fra Tyrkia (plantevernmidler), på grunn av flere funn de siste årene, kontrollfrekvens 20 %

Ut av listen:

- pistasjnøtter fra USA, på grunn av en forbedring og få funn

Endringer frekvens vedlegg I:

- jordnøtter fra Brasil (plantevernmidler), økes fra 10 % til 20 %

- hasselnøtter og avledede produkter (aflatoksiner) fra Georgia, reduseres fra 50 % til 20 %

- okra fra India, økes fra 10 % til 20 %

- jackfrukt fra Malaysia, økes fra 20 % til 50 %

- appelsiner, mandariner, klementiner, wilkings og liknende sitrusfrukter fra Tyrkia, økes fra 5 % til 20 %

- pepperfrukter (søte og annet av Capsicum familien) fra Tyrkia, økes fra 5 % til 20 %

- pepperfrukter (annet enn søte) fra Uganda, økes fra 20 % til 50 %

- jordnøtter fra USA, økes fra 10 % til 20 %

Andre endringer i vedlegg I:

- okra fra India skal også undersøkes for etylenoksid

- endring av produktgruppen for hasselnøtter fra Georgia, for å komme i samsvar med tilsvarende produktgrupper ellers i regelverket (Tyrkia og Aserbajdsjan)

Flyttes fra vedlegg I til vedlegg II:

- sesamfrø (salmonella) fra Etiopia, flyttes på grunn av ingen bedring

- pepperfrukter (søte og annet) (aflatoksiner) fra Sri Lanka, flyttes på grunn av ingen bedring

Endringer frekvens vedlegg II:

- sesamfrø (salmonella) fra Sudan, økes fra 20 % til 50 %

- vinblader (plantevernmidler) fra Tyrkia, økes fra 20 % til 50 %

Andre endringer i vedlegg II:

- produktgruppen som omfatter jordnøtter (peanøtter) utvides til å også omfatte blandinger

Videre gjøres det endringer i grunnrettsakten artiklene 1 og 8, der ordbruken tilknyttet sammensatte næringsmidler erstattes med begrepet "næringsmiddel som inneholder to eller flere ingredienser". Ellers gis det en definisjon av "opprinnelsesstat" i artikkel 2. De avsluttende bestemmelsene og overgangsordningene i artiklene 12 og 14 justeres for å ta høyde for endringene i regelverket. Helsesertifikatet i vedlegg IV endres for å samkjøres med tilsvarende helsesertifikater som er gitt i den nye forordning (EU) 2020/2235.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 29. mars 2020 nr. 717 om offentlig kontroll - importkontroll av ikke animalske produkter - forordning (EU) 2019/1793.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De siste årene har det ikke vært registrert noen direkte import av jordnøtter (peanøtter) fra Brasil eller hasselnøtter og avledede produkter fra Georgia. Justering av produktgruppen med hasselnøtter som skal kontrolleres, vil kunne medføre økte kostnader for importørene av disse produktene i forbindelse med kontrollen som nå skal gjennomføres. Det samme gjelder for okra fra India som nå skal undersøkes for etylenoksid. Denne oppføringen vil også kunne medføre økt kontrollaktivitet fra Mattilsynets side.

De siste årene, 2020 og 2021, er det registrert åtte tilfeller av direkte import av sitroner fra Tyrkia til Norge, fordelt på åtte forsendelser og to importører (til sammen 5785 kg).

Økingen av kontrollfrekvensene for produktene i vedlegg I og II vil medføre økte kostnader for næringen, samt gi Mattilsynets inspektører et merarbeid. Reduksjonen i frekvensen for et produkt vil kunne gi næringen og Mattilsynet tilsvarende reduserte kostnader og litt mindre arbeid.

Flyttingen av sesamfrø fra Etiopia og pepperfrukter fra Sri Lanka vil medføre økte kostnader i forbindelse med kontrollen, der det nå blir krav om at analyserapport skal følge forsendelsene ved import til EU/EØS.

Fjerningen av produkter fra listen vil gi importørene besparelser og muligheter til å importere produktene igjen uten kontroll, og vil gi Mattilsynet en mulig besparelse ved at man slipper å gjennomføre kontroll av produktene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt i Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten endrer forordning (EU) 2019/1793 og opplistingen av produkter i vedlegg I og II. Oppføringen av sitroner fra Tyrkia fremstår som fornuftig sett i forhold til vurderingen av risiko knyttet til dette produktet. Det samme gjør utvidelsen av produktgruppen for hasselnøtter fra Georgia for å fange opp alle varianter som det er knyttet risiko til.

Fjerningen av pistasjnøtter fra USA fra vedlegg I fremstår som fornuftig ettersom risikoen er vurdert som svært lav.

Økningen av kontrollfrekvensene for flere av produktene i vedlegg I og II er hensiktsmessig for å samle inn mer informasjon om produktene og omfanget av utfordringene. Reduksjonen av kontrollfrekvensen for hasselnøtter fra Georgia er også hensiktsmessig sett i forhold til risikoen med få funn.

Endringen for sesamfrø fra India for å også undersøke for etylenoksid er viktig for å få fange opp bruken av dette stoffet og identifisere omfanget av denne bruken.

Endringene som gjøres til grunnrettsakten, er fornuftige for å klargjøre forordningsteksten og sikre bedre etterlevelse. Videre vil oppdateringen av overgangsordningen bidra til å sikre at forsendelsene følges av de riktige dokumentene, noe som igjen vil spare Mattilsynets inspektører for arbeid.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: (EU) 2021/1900
Celexnr.: 32021R1900

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.11.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 23.11.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: