Endring av tysk språkversjon av forordning (EU) 2015/1998

Kommisjonsforordning (EU) .../.... av XX om retting av tysk språkversjon av forordning (EU) 2015/1998 hva gjelder avklaring, harmonisering og forenkling av visse spesifikke securitytiltak innenfor sivil luftfart.

Commission Implementing Regulation (EU) .../.... of XX correcting the German language version of Implementing Regulation (EU) 2015/1998 as regards clarification, harmonisation and simplification of certain specific aviation security measures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordning .../... av XX er utarbeidet av Kommisjonen. Forslaget skal voteres over i AVSEC-møtet november 2021.

Sammendrag av innhold

Forordning .../... retter opp oversettelsesfeil i tysk språkutgave av forordning (EU) 2015/1998.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) .../... må inkorporeres i EØS-avtalen. Forordningen vil ikke bli nasjonalt gjennomført i Norge, og har ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter og private aktører.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Norske myndigheter har ikke innvendinger til at forordning ..../... av XX inkorporeres i EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 300/2008

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: