Karbonater i ubearbeidet blekksprut

Kommisjonsforordning (EU) …/…av XXX om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) i ubearbeidet blekksprut

Commission Regulation (EU) …/…of XXX amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sodium carbonates (E 500) and potassium carbonates (E 501) in unprocessed cephalopods

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.11.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen har mottatt søknad om godkjenning av bruk av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) som surhetsregulatorer i ubearbeidet blekksprut.

Natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) er godkjent for bruk som tilsetningsstoffer i en rekke næringsmiddelkategorier, jf. vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. De er blant annet godkjent for bruk i næringsmiddelkategori 9.2. "Bearbeidet fisk og fiskeprodukter, inkludert bløtdyr og krepsdyr".

Karbonater oppfyller de samme teknologiske behovene som fosforsyre, fosfater, di-, tri- og polyfosfater (E 338 - 452). Godkjenningen av fosfatene er begrenset til til 5000 mg/kg i fryste og dypfryste bløtdyr og krepsdyr. Produksjonsprosessen for blekksprut innebærer lakebehandling med en lake som inneholder salt, sitrater og karbonater med en maksimal konsentrasjon på 3 %. Denne konsentrasjonen er egnet for å regulere badets surhet i 2-3 dager.

Denne behandlingen øker vanninnholdet i blekkspruten, endrer teksturen til produktet og bevarer fargen. Dampkokt blekksprut som er behandlet med karbonater og sitrater, gir bedre organoleptiske egenskaper som mykere kjøtt, bedre smak og lettere farge enn dampkokt blekksprut som bare er behandlet med sitrater. Søkeren viser til at den foreslåtte bruken av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) som surhetsregulatorer i stedet for fosfater, forbedrer de organoleptiske egenskapene til blekksprut og forbrukernes oppfatninger av produktet.  

Natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) ble risikovurdert i 1990 og akseptabelt daglig inntak (ADI) ble satt til "ikke spesifisert". Begrepet "ikke spesifisert" betyr at stoffet, på grunnlag av tilgjengelige toksikologiske, biokjemiske og kliniske data og det totale daglige inntaket av stoffet på grunn av dets naturlige tilstedeværelse og dagens bruk i næringsmidler på de nivåene som er nødvendige for å oppnå ønsket teknologisk effekt, ikke utgjør en helsefare. Fordi natriumkarbonater og kaliumkarbonater heller ikke er prioritert i re-evalueringsprogrammet (EF) nr. 257/2010, er Europakommisjonen av den oppfatning at utvidet bruk av karbonater i ubearbeidet blekksprut kan godkjennes uten en risikovurdering fra EFSA.

Det er derfor hensiktsmessig å godkjenne bruken av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) som surhetsregulatorer i næringsmiddelkategori 09.1.2 "Ubearbeidet bløtdyr og krepsdyr" i vedlegg II til forordning (EF) nr.1333/2008. For å begrense bruken av fosfater til frosne og hurtigfryste bløtdyr og krepsdyr, blir bruken av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) begrenset til bruk i ubearbeidet blekksprut som ikke behandles med fosforsyre, fosfater, di-, tri- og polypfosfater (E 338 - 452).

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter, næringer eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Den aktuelle oppdateringen medfører ingen økt helsemessig risiko av betydning, og derfor er det ikke hentet inn noen risikovurdering fra EFSA.  

Det er derfor hensiktsmessig å godkjenne forslaget til utvidet bruk av karbonater i ubearbeidet blekksprut.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1333/2008

Norsk regelverk

Høringsstart: 08.01.2022
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.02.2022

Lenker