EØS-notatbasen

Kommisjonsforordning om statistikk over helseutgifter og finansiering

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1901 av 29. oktober 2021 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 med hensyn til statistikk over helseutgifter og finansiering

Commission Regulation (EU) 2021/1901 of 29 October 2021 implementing Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council as regards statistics on health care expenditure and financing

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.11.2021

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1901 spesifiserer definisjoner, kryssklassifiseringer og tidsfrister for oversending av data og metadata om helseutgifter og helsefinansiering fra og med referanseåret 2021. De oppdaterte definisjonene og kryssklassifiseringstabellene går fram av vedleggene til forordningen.

Det følger av rammeforordningen (EF) nr. 1338/2008 at data og metadata som inngår i statistikk om helseutgifter og finansiering bør fastsettes ved gjennomførende forordninger. Rammeforordningen er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI. Den første kommisjonsforordningen om helseutgifter og finansiering ble vedtatt i 2015 med gyldighet fram til og med referanseåret 2020 (kommisjonsforordning (EU) 2015/359).

Hovedendringene som følger av den nye kommisjonsforordningen er:

  • Finjustering av definisjoner om helsevesenets funksjoner og langsiktig omsorg.
  • Innføring av nye definisjoner for sosiale helseforsikringsordninger (HF 1.2.1) og obligatoriske private forsikringsordninger (HF 1.2.2)
  • Opphør av datainnsamling for obligatoriske helseforsikringsordninger (HF.1.2) og obligatoriske medisinske sparekontoer (HF.1.3)
  • Justering av kryssklassifiseringstabellene i henhold til endringene i datainnsamlingen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1901
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1901

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.07.2021
Frist returnering standardskjema: 15.10.2021
Dato returnert standardskjema: 19.10.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: