Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond: gjennomføringsbestemmelser

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/955 av 27. mai 2021 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 med hensyn til skjemaer, modeller, prosedyrer og tekniske ordninger for publisering og notifisering av markedsføringsregler, avgifter og gebyrer, og spesifiering av opplysninger som skal gjøres tilgjengelig om opprettelse og drift av den sentrale databasen for grenseoverskridende markedsføring av alternative investeringsfond og UCITS, samt skjemaer, modeller og prosedyrer for bekjentgjøring av slike opplysninger

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/955 of 27 May 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) 2019/1156 of the European Parliament and of the Council with regard to the forms, templates, procedures and technical arrangements for the publications and notifications of marketing rules, fees and charges, and specifying the information to be communicated for the creation and maintenance of the central database on cross-border marketing of AIFs and UCITS, as well as the forms, templates and procedures for the communication of such information

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.11.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 27. mai 2021 og til vurdering for innlemmelse i EØS.

Rettsakten er utfyllende til hovedrettsakten. Hovedrettsakten er trådt i kraft i EU 1. august 2019 og inntatt i EØS-avtalen, men ikke inkorporert i norsk rett. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utfyllende teknisk regelverk til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/955 retter seg mot tilsynsmyndighetene. Den gir tekniske regler og standarder inkludert standardiserte skjemaer, maler og prosedyrer for gjennomføring av bestemmelsene om publisering og notifisering til ESMA av nasjonale bestemmelser om krav til markedsføring og nasjonale bestemmelser om gebyrer. Rettsakten gir også regler for gjennomføring av bestemmelsene om periodisk notifisering til ESMA av nødvendig informasjon for å opprette og vedlikeholde en sentral database for grenseoverskridende markedsføring av alternative investeringsfond og UCITS-fond. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten utfyller forordning (EU) 2019/1156. Hovedrettsakten er i høringsnotat foreslått gjennomført ved inkoroprasjon i Lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 (verdipapirfondloven) og Lov om forvaltning av alternative investeringsfond av 20. juni 2014 nr. 28 (AIF-loven). Dersom de plikter som rettsakten pålegger tilsynsmyndighetene skal gjennomføres i norsk rett, vil det være naturlig at dette skjer ved inkorporasjon i forskrift til verdipapirfondloven og i AIF-forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten er utfyllende tekniske regler til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Rettsakten pålegger tilsynsmyndighetene plikter ved å stille nærmere krav til informasjon og bruk av skjemaer og prosedyrer m.v ved publisering av informasjon og rapportering til ESMA. Finanstilsynet mener at rettsakten ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakk. inst. merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Reglene anses som EØS-relevante og akseptable.

Rettsakten er utfyllende regler til hovedrettsakten. Det vil være behov for å tilpasse ikrafttredelsestidspunktet slik at den trer i kraft tidligst samtidig som hovedrettsakten, som er tatt inn, men ikke trådt i kraft, i EØS-avtalen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/955
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1156
Celexnr.: 32021R0955

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.06.2021
Frist returnering standardskjema: 13.10.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker