Ny mat - godkjenning av fryste, tørkede og pulverformer av Locusta migratoria (gresshoppe)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1975 av 12. november 2021 om tillatelse til å bringe Locusta migratoria i frossen, tørket og pulverform i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1975 of 12 November authorising the placing on the market of frozen, dried and powder forms of Locusta migratoria as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.02.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner fryste, tørkede og pulverformer av Locusta migratoria (gresshoppe) som ny mat-ingrediens i en rekke næringsmidler til den generelle befolkningen.

EFSA konkluderte i en risikovurdering vedtatt 25. mai 2021 med at ny mat-ingrediensen er helsemessig trygg ved angitte bruksbetingelser.

EFSA konkluderte også, men på grunnlag av begrenset kunnskap, med at inntak av ny mat-ingrediensen kan indusere primær sensibilisering for proteiner fra gresshoppe. EFSA anbefaler derfor at det gjennomføres studier for å undersøke allergenisiteten nærmere. Kommisjonen vurderer at kunnskapsgrunnlaget man har nå, er for begrenset til å kreve merking om at Locusta migratoria muligens kan forårsake primær sensibilisering. Merkekrav kan vurderes når ny kunnskap foreligger. Insektbaserte proteiner er ellers inkludert i Europakommisjonens forskningsprogram "Horizon Europe", som muliggjør nødvendig forskning på allergenisitet.

EFSA konkluderte også med at Locusta migratoria kan forårsake allergiske reaksjoner hos personer som allerede er allergiske for skalldyr, midd og bløtdyr (mollusker). Kommisjonen vurderer derfor at det er hensiktsmessig å fastsette spesifikke krav om merking med at ingrediensen kan forårsake allergiske reaksjoner hos disse forbrukerne.

EFSA bemerket også at flere allergener kan ende opp i ny mat-ingrediensen, hvis disse finnes i fôret til insektene.

Søkeren har bedt om databeskyttelse for flere studier. EFSA og Kommisjonen har vurdert at kriteriene for innvilgning av databeskyttelse foreligger. Dette innebærer at EFSA ikke kan bruke denne dokumentasjonen for å vurdere andre søkere i en periode på fem år fra endringsforordningen trer i kraft, og at godkjenningen bare gjelder for søkeren i den aktuelle perioden.

Ny mat-ingrediensen føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) 2017/2470), med gitte bruksvilkår. Næringsmidler som inneholder ny mat-ingrediensen, må merkes med at den kan forårsake allergiske reaksjoner hos forbrukere som har kjente allergier mot skalldyr, bløtdyr og produkter framstilt av disse, og støvmidd. Denne informasjonen skal stå like ved ingredienslisten. Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten, og i beskrivelsen angis at insektene må fastes i 24 timer før avliving, slik at tarminnholdet fjernes.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukerne. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1975
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32021R1975

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2021
Frist returnering standardskjema: 24.12.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 118/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 02.05.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.05.2022

Lenker