EØS-notatbasen

Nye grenseverdier for POP-er i avfall

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/2400 av 23. november 2022 om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter

Regulation (EU) 2022/2400 of the European Parliament and of the Council of 23 November 2022 amending Annexes IV and V to Regulation (EU) 2019/1021 on persistent organic pollutants

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.11.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 23. november 2022 og ble publisert i OJ 9. desember 2022. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 27. oktober 2023.

Sammendrag av innhold

EU har vedtatt en ny forordning (EU) 2022/2400, som endrer vedlegg IV og V til POPs-forordningen (EU) 2019/1021. POP-forordningen regulerer produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling av POPer. Den gjennomfører de forpliktelsene EU/EØS landene har gjennom Stockholmkonvensjonen og POPs-protokollen i Langtransportkonvensjonen. Vedlegg IV til forordning (EU) 2019/1021 inneholder en liste over stoffer som er underlagt bestemmelsene om avfallshåndtering i artikkel 7 i POP-forordningen.

Endringsforordningen gjelder innføring av nye eller reviderte grenseverdier i avfall for følgende stoffer:

- Pentaklorfenol (PCP) og dets salter og estere;

- Dikofol;

- Perfluoroktansyre (PFOA), dens salter og PFOA-relaterte forbindelser;

- Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), dens salter og PFHxS-relaterte forbindelser;

- Kortkjedede klorparafiner (SCCP);

- Polybromerte difenyletere (PBDE-er, summen av tetra-, penta-, heksa, hepta- og deca-bromodifenyleter);

- Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner (PCDD / PCDF) og dioksinlignende polyklorerte bifenyler (PCB);

- Heksabromsyklododekan (HBCD)

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EU) nr. 2019/1021 om persistente organiske forbindelser (POPs-forordningen), ble innlemmet i EØS-avtalen 10. desember 2021, og gjennomført i norsk rett i produktforskriften kap. 4.  Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i produktforskriften kap. 4.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Informasjon og høringsdokumenter om kommende/nye rettsakter legges ut på hjemmesidene til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av POPs-regelverket og Stockholmkonvensjonen.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel. Forordningen implementerer EU/EØS-landenes forpliktelser under Stockholmkonvensjonen og Baselkonvensjonen. Norge er selvstendig part til disse globale avtalene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)656
Rettsaktnr.: 2022/2400
Basis rettsaktnr.: 2019/1021
Celexnr.: 32022R2400

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.12.2022
Frist returnering standardskjema: 03.04.2023
Dato returnert standardskjema: 03.04.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.10.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 264/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.03.2023
Høringsfrist: 17.04.2023
Frist for gjennomføring: 28.10.2023
Dato for faktisk gjennomføring: 27.10.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.11.2023

Lenker