Nye utfyllende bestemmelser til MiFID II om kriteriene for tilknyttet virksomhet

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1833 av 14. juli 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU ved å spesifisere kriteriene for å fastsette når en virksomhet skal anses for å være en virksomhet tilknyttet hovedvirksomheten på konsernnivå

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1833 of 14 July 2021 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council by specifying the criteria for establishing when an activity is to be considered to be ancillary to the main business at group level

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.11.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Den nye kommisjonsforordninga erstattar Kommisjonsforordning (EU) 2017/592 og gir nye utfyllande føresegner til direktiv 2014/65/EU (MiFID II) (verdipapirmarkedsdirektivet). Det vert i den nye rettsakta fastsett tre alternative testar for vurdering av når verksemd er å rekne som tilknytt verksemd til eit konsern si hovudverksemd ("ancillary activity to the main business"), og har innverknad på vurderinga av når unntaket frå konsesjonsplikt i MiFID II artikkel 2 (1)(j) kjem til nytte. 

Vurderinga av om aktiviteten er tilknytt hovudverksemda skal etter rettsakta vurderast ut ifrå tre alternative testar ("aksessorisk aktivitet-test") som er basert på handelsaktiviteten til personane i konsernet. Ettersom dei tre alternative testane tar omsyn til forskjellige årsaker som ligg bakom ulike økonomiske realitetar for forskjellige konsern, utgjer alle testane like eigna, alternative og uavhengige metodar for å fastleggje om ein bestemt person sin handelsaktivitet er aksessorisk i forhold til konsernets hovudverksemd. Vurderinga av dei tre alternative testane er basert på ein periode over tre år, og ein bestemmer sjølve kva test som skal nyttast.

Formålet med aksessorisk aktivitet-testane er å kontrollere omfanget av handelsaktiviteten til personar i eit konsern, som ikkje sjølve har tillating etter MiFID II. Dersom dei aktuelle personane yter investeringstenester og investeringsverksemd i varederivater, utslippskvoter eller derivater på utslippskvoter i eitt så stort omfang i forhold til konsernets hovudverksemd at denne personen sine aktivitetar ikkje kan reknast for å vere tilknytt verksemd ("ancillary to the main business") på konsernnivå, er desse personane forplikta til å innhente eiga tillating til å utøve verksemd som verdipapirføretak. Dersom ein person sine handelsaktivitetar er aksessorisk i medhald til ein av dei tre aksessorisk-aktivitet testane skal handelsaktiviteten reknast å vere aksessorisk i forhold til hovudervervet til eitt konsert, jf. MiFID II artikkel 2(1)(j).

Dei tre aksessoriske aktivitets-testane i rettsakt (EU) 2021/1833 er:

  1. De-minimis terskeltest, artikkel 3
  2. Handelstesten, artikkel 4
  3. Test av investert kapital, artikkel 5 

Den nye rettsakta er EØS-relevant og er innlemma i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i verdipapirforskrifta § 9-2.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonsforordninga er innlemma i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved inkorporasjon i verdipapirforskrifta § 9-2. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er venta at introduksjonen av de-minimis terskeltesten vil minske den administrative byrden for føretak som under artikkel 2(1)(j) i MiFID II må vurdere om verksemda er å rekne som tilknytt verksemd på konsernnivå.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1833
Basis rettsaktnr.: Direktiv 2014/65/EU
Celexnr.: 32021R1833

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.07.2021
Frist returnering standardskjema: 08.11.2021
Dato returnert standardskjema: 15.09.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.10.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 283/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker