Økologi- Eksportsertifikat for animalsk produksjon uten bruk av antibiotika

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/XXX om utfyllende regler til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 om utstedelse av sertifikat som sertifiserer økologisk produksjon av animalske produkter uten bruk av antibiotika med formål om eksport

Commission Delegated Regulation (EU) …/... supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with rules on the issuance of complementary certificates certifying the non-use of antibiotics in organic production of animal products for the purpose of export

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.11.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt av Europakommisjonen 18.10.2021, og er oversendt til Rådet og Parlamentet for behandling.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Den delegerte rettsakten gir utfyllende regler til det nye økologiregelverket. Både hovedrettsakten (forordning (EU) 2018/848) og det utfyllende regelverket skal tre i kraft i EU den 1.1.2022. Rettsakten gir nye regler for utforming av et eksportsertifikat som dokumenterer at økologiske animalske produkter er produsert uten bruk av antibiotika. Økologiske virksomheter kan be kontrollorganet om å utstede et slikt eksportsertifikat (jf. artikkel 1), og en modell for sertifikatet fremgår av vedlegget til rettsakten.

Enkelte tredjeland krever at økologiske animalske produkter er produsert uten bruk av antibiotika i husdyrproduksjonen. Formålet med sertifikatet er derfor å legge til rette for at økologiske virksomheter eller grupper av virksomheter i EU-området kan eksportere til slike tredjeland.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Mattilsynet vurderer at rettsakten ikke er EØS-relevant og den vil følgelig ikke bli gjennomført i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten er ikke EØS-relevant og skal ikke gjennomføres i norsk rett. Den vil derfor ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten ikke EØS-relevant. 

Vurdering

Mattilsynet anser at rettsakten ikke er EØS-relevant. Begrunnelsen for dette er at eksport ikke er omfattet av EØS-avtalen.

Mattilsynet vurderer for øvrig at vi har lignende nasjonale bestemmelser i forskrift 18. juni 2020 nr. 1547 om eksport av næringsmidler, animaliebiprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EØS (mateksportforskriften), som også omfatter økologiske produkter. Forskriftens § 8 fjerde ledd gir hjemmel for å utstede erklæring på at økologiske animalske produkter er produsert uten bruk av antibiotika når mottaker i tredjeland krever dette som grunnlag for eksport.

Mattilsynet har mottatt informasjon fra Debio om at det hittil ikke har vært behov for et slikt eksportsertifikat, siden det ikke har vært eksportert økologiske animalske produkter til tredjeland hvor det har vært et krav om å dokumentere fravær av bruk av antibiotika i produksjonsmetoden. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det i fremtiden vil bli behov for et slikt sertifikat.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2018/848

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker