Økologi-Endring i visse språkversjoner av forordning om nye produksjonsregler

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1849 av 21. oktober 2021 som korrigerer visse oversettelser av gjennomføringsforordning (EU) 2020/464 om gjennomføringsbestemmelser til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 om nødvendig dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og krav til informasjon fra medlemsland

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1849 of 21 October 2021 correcting certain language versions of Implementing Regulation (EU) 2020/464 laying down certain rules for the application of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the documents needed for the retroactive recognition of periods for the purpose of conversion, the production of organic products and information to be provided by Member States

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.11.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer tysk, maltesisk og spansk språkversjon av forordning (EU) 2020/464. Andre språkversjoner er ikke endret. Det er behov for endring i nevnte språkversjoner siden de feilaktig viste til dato for ikrafttredelse istedenfor dato for virkning av det nye økologiregelverket som er 1.1.2022. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten innebærer ingen konsekvenser for Norge og det er ikke nødvendig å gjøre endringer i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordning (EU) 2021/1849 medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske virksomheter eller myndigheter. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten endrer språkversjoner av forordning (EU) 2020/464. Språkversjonene påvirker imidlertid ikke det materielle innholdet i denne forordningen. Gjennomføring av rettsakten medfører derfor ikke behov for endringer i norsk rett..

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1849/EU
Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/848
Celexnr.: 32021R1849

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.10.2021
Frist returnering standardskjema: 03.12.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: