EØS-notatbasen

Økologi-Lister over ekvivalente tredjeland og kontrollorgan

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2325 av 16 desember 2021 som etablerer, i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848, listen over tredjeland og listen over kontrollmyndigheter og kontrollorgan som er anerkjente i henhold til artikkel 33(2) og (3) i rådsforordning (EF) nr. 834/2007 for import av økologiske produkter til EØS-området

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2325 of 16 December 2021 establishing, pursuant to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council, the list of third countries and the list of control authorities and control bodies that have been recognised under Article 33(2) and (3) of Council Regulation (EC) No 834/2007 for the purpose of importing organic products into the Union

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.11.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2021/2325 gir utfyllende regler til det nye økologiregelverket når det gjelder området handel med tredjeland. Både hovedrettsakten (forordning (EU) 2018/848) og det utfyllende regelverket skal tre i kraft i EU den 1.1.2022. Rettsakten viderefører tilsvarende lister over anerkjente ekvivalente kontrollorgan og tredjeland som vedlegg III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 i en overgangsperiode frem til nytt importsystem med krav til «samsvarssystem» og handelsavtaler. 

Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer:

Liste over ekvivalente tredjeland (vedlegg I):

Vedlegg I gir en oversikt over ekvivalente tredjeland frem til 31.12.2026, og inntil en overgang til handelsavtaler mellom tredjelandet og Europakommisjonen, jf. artikkel 47 i forordning (EU) 2018/848. Utformingen av listen er tilsvarende vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008, med unntak av at Chile, Sveits og Storbritannia ikke blir videreført i den nye listen. Disse tre landene skal ikke være med i vedlegg I, siden Europakommisjonen har etablert handelsavtaler med disse landene. Det er i tillegg andre oppdateringer i vedlegget, som endringer i kontaktinformasjon for kontrollorgan m.m. For India er det fem kontrollorgan som mister sin anerkjennelse, med bakgrunn i at kontrollsystemet deres ikke er vurdert som tilfredsstillende i forbindelse med funn av etylenoksid i en rekke økologiske varepartier. 

Liste over ekvivalente kontrollorgan (vedlegg 2):

Vedlegg 2 gir en liste over ekvivalente kontrollorgan og kontrollmyndigheter frem til 31.12.2024, og frem til en overgang til en ny liste over «samsvarende kontrollorgan», jf. artikkel 57(1) i forordning (EU) 2018/848. Utforming av listen er tilsvarende vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, men med nødvendige oppdateringer. I henhold til forordning (EF) nr. 1235/2008 artikkel 11(1) ble kun komplette søknader om endringer mottatt innen 30. juni 2021 vurdert av Europakommisjonen. Oppdateringene omfatter blant annet utvidelse av virkeområdet for enkelte kontrollorgan, endring i kontaktinformasjon, godkjenning av nye kontrollorgan og andre kontrollorgan som har mistet sin anerkjennelse. Rettsakten er tilpasset handelsavtalen mellom Europakommisjonen og Storbritannia, noe som innebærer at anerkjente kontrollorgan i Storbritannia blir fjernet fra listen over kontrollorgan og er istedenfor omfattet direkte av handelsavtalen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført ved at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/2325 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. I en overgangsperiode blir det i hovedsak tilsvarende regler for listeføring av ekvivalente tredjeland og kontrollorgan som i gjeldende regelverk, jf. vedlegg III og IV til forordning 1235/2008. En betydelig endring er imidlertid at tredjelandene Chile, Sveits og Storbritannia er tatt ut av rettsakten, siden disse er omfattet av handelsavtaler mellom Europakommisjonen og tredjelandet. Slike handelsavtaler er ikke EØS-relevante, men det arbeides imidlertid med en løsning som skal bidra til å sikre like importvilkår for økologiske produkter når de importeres til Norge. Det er nødvendig å regulere importvilkårene for disse tre tredjelandene gjennom en nasjonal bestemmelse i økologiforskriften. 

Mattilsynet vurderer øvrige oppdateringer i rettsakten som nødvendige, siden det er behov for regelmessige oppdateringer for å ajourføre alle bestemmelser og informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)2325
Rettsaktnr.: 2021/2325/EU
Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/848
Celexnr.: 32021R2325

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.11.2021
Frist returnering standardskjema: 18.03.2022
Dato returnert standardskjema: 13.12.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.01.2022
Høringsfrist: 01.03.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker