Økologi - Oppbevaring av dokumentasjon og tilgjengelighet økologisertifikatet i Traces

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2119 av 1. desember 2021 som fastsetter utfyllende regler om krav til virksomheter og virksomhetsgrupper om oppbevaring av dokumentasjon og elektronisk utstedelse av sertifikater i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1378 når det gjelder utstedelse av sertifikat for virksomheter, grupper av virksomheter og eksportører i tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2119 of 1 December 2021 laying down detailed rules on certain records and declarations required from operators and groups of operators and on the technical means for the issuance of certificates in accordance with Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1378 as regards the issuance of the certificate for operators, groups of operators and exporters in third countries

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.11.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2021/2119 gir utfyllende regler til det nye økologiregelverket. Både hovedrettsakten (forordning (EU) 2018/848) og det utfyllende regelverket skal tre i kraft i EU den 1.1.2022. Rettsakten gir nye regler for krav til virksomheter om oppbevaring av dokumentasjon og krav til at økologisertifikatet skal være elektronisk tilgjengelig i Traces. 

Hovedinnhold i rettsakten:

  • Nytt krav om at økologisertifikater, jf. artikkel 35(1) i forordning (EU) 2018/848, skal utstedes elektronisk ved bruk av Traces fra 1.1.2023 (jf. artikkel 1). 

  • Videreføring og klargjøring av kravet om at økologiske virksomheter skal oppbevare hensiktsmessig dokumentasjon som lageroversikt og regnskap som grunnlag for offentlig kontroll (jf. artikkel 2). Dette gir kontrollorgan eller kontrollmyndighet grunnlag for å kontrollere at virksomheten har sikret forebyggende tiltak mot kontaminering med ikke-tillatte stoffer, og har gode rutiner for å sikre sporbarhet og mengdebalanse. Det er krav til dokumentasjon som kan verifisere at forebyggende tiltak er gjennomført mot planteskadegjørere og sykdom, og mot kontaminering av ikke-tillatte stoffer og produkter. Det er i fortalen nevnt eksempler som dokumentasjon på rengjøring av lokaliteter og utstyr eller dokumentasjon på gjennomført opplæring. 

  • Klargjøring av kravet til informasjon som virksomheten skal sikre og kommunisere som grunnlag for offentlig kontroll. Forordning (EU) 2018/848 artikkel 39(1) gir regler for dette, men i den nye rettsakten fastsettes det utfyllende regler. Det er spesifisert krav til informasjon om aktiviteter som er satt bort («subcontracted»), og krav til spesifikk informasjon for å lokalisere produksjonsenheter. I gjeldende regelverk er det et krav om at virksomheten årlig skal sende en plan over den økologiske planteproduksjonen til kontrollorganet innen en frist bestemt av kontrollorganet (jf. forordning (EF) 889/2008 artikkel 71). I henhold til nye regler (jf. artikkel 3 d)), blir det et nytt krav om at alle landbruks- og akvakulturvirksomheter skal formidle en plan over produksjonen til kontrollorganet. Deklarasjon og kommunikasjon skal oppdateres når hensiktsmessig, og innebærer derfor en fleksibilitet når det gjelder tidspunkt og formidlingsmåte.

  • Rettsakten endrer forordning (EU) 2021/1378 om at kontrollorgan i tredjeland må utstede økologisertifikat til økologiske virksomheter i Traces fra og med 1.1.2023 istedenfor 1.1.2022 (jf. artikkel 4).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført ved at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/2119, vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Mattilsynet vurderer at det er nødvendig at virksomheten oppbevarer og formidler tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for å sikre at Debio kan kontrollere at økologiregelverket har vært fulgt og gjennomføre en effektiv økologikontroll. I hovedsak innebærer ikke rettsakten vesentlige endringer i dokumentasjonskrav for virksomhetene, men rettsakten klargjør hvilke krav som skal ivaretas som grunnlag for økologikontrollen. 

Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig at det blir et forenklet krav til økologiske virksomheter om formidling av planlagt produksjon, og at det ikke blir videreført krav om innsending av årlig plan til en definert dato av Debio. Debio viser til at økologiske virksomheter allerede har et krav om å sikre oppdatert informasjon i driftsbeskrivelsen som ligger tilgjengelig for hver enkelt virksomhet i en portal i Debio sitt nettsystem, og skal også inneholde informasjon om planlagt produksjon. Det kan være behov for å vurdere detaljeringsgraden i driftsbeskrivelsen, og videre påminne virksomheten om å sikre årlig oppdatering hvis endring. Mattilsynet vurderer derfor at ny ordlyd innebærer en hensiktsmessig fleksibilitet, og at det bør sikre grunnlag for hensiktsmessig håndtering av området ut fra behovet Debio har for informasjon og dokumentasjon som grunnlag for gjennomføring av effektiv kontroll.

Mattilsynet vurderer at det er hensiktsmessig med en felles database (Traces) med oversikt over alle økologisertifikater for økologiske virksomheter i tredjeland og i EØS-området. Dette sikrer god sporbarhet og samlet oversikt over alle godkjente økologiske virksomheter med godkjente aktiviteter. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

​Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2119
Basis rettsaktnr.: 2018/848
Celexnr.: 32021R2119

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.11.2021
Frist returnering standardskjema: 18.03.2022
Dato returnert standardskjema: 13.12.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.01.2022
Høringsfrist: 01.03.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker