Plantevernmiddelrester 2021/1771 vedlegg I fotnote reddikblader

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1771 av 7. oktober 2021 som endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder reddikblader

Commission Regulation (EU) 2021/1771 of 7. October 2021 amending Annex I to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards radish leaves

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.11.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Produkter (næringsmidler/fôrvarer) som er omfattet av regelverket for plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôrvarer, er oppført i vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005. Forordning (EU) 2018/62 oppførte produktet reddikblader som et nytt produkt i del B i vedlegg I, og produktet ble knyttet til produktkoden for grønnkål i del A i vedlegg I som vil bety at grenseverdier (MRLer) for grønnkål også vil gjelde for reddikblader.

På grunn av manglende dokumentasjon i form av restforsøk for reddikblader som kan gi grunnlag for å vurdere om dette er en hensiktsmessig klassifisering av produktet, ble det ved forordning (EU) 2018/1049 ved å fastsette en fotnote som unntar produktet reddikblader fra MRLer for grønnkål inntil 31. desember 2021, gitt en overgangsperiode for at medlemsland skal kunne skaffe slik dokumentasjon.

Medlemsland som ville skaffe dokumentasjonen, har meldt fra til Kommisjonen om at dette arbeidet er forsinket. Fristen forlenges derfor med ytterligere tre år for å kunne fullføre og vurdere forsøkene. Det gis dermed tre års lenger frist før MRLene for grønnkål vil gjelde også for reddikblader.

Fotnote 3 i del B i vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 erstattes med følgende tekst:

"(3) MRLer skal gjelde for reddikblader fra 1. januar 2025”.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Fotnoten forlenger fristen for dokumentasjon før det vil gjelde MRLer for reddikblader som er et nytt produkt oppført i vedlegg I. Forlenget frist kan gjøre det mulig å vurdere resultater fra restforsøk før det vil gjelde grenseverdiene for produktet reddikblader som følge av ny klassifisering. Det vurderes ikke at dette vil ha spesielt stor betydning for norske forbrukere, Mattilsynet eller norske virksomheter. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1771
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32021R1771

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.07.2021
Frist returnering standardskjema: 10.09.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 108/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.11.2021
Høringsfrist: 06.12.2021
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 02.05.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.05.2022

Lenker