Plantevernmiddelrester fo 2021/1795 (korrigerer fo. 2021/618)

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1795 av 11. oktober 2021 som korrigerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimale grenseverdier for terbutylazin i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2021/1795 of 11 October 2021 correcting Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for terbuthylazine in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.11.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.01.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Etter at forordning (EU) 2021/618 var vedtatt i EU, ble det oppdaget at det hadde skjedde noen feil ved endring av MRLer for stoffet terbutylazin. Forordning (EU) 2021/618 er gjennomført i Norge og MRLer i denne forordningen gjelder fra 6. november 2021. 

Endringer i MRL ved forordning (EU) 2021/1795 korrigerer noen endringer for terbutylazin som var feil i forordning (EU) 2021/618. MRL som endres ved forordning (EU) 2021/1795, gjelder i EU fra 6. november 2021.

Forordning (EU) 2021/618 endret ved en feil MRLer i forordning (EF) nr. 396/2005 for terbutylazin i sukkermais, mais (gruppe korn) og sorghum til 0,01* mg/kg istedenfor 0,02* mg/kg som er korrekt analytisk bestemmelsesgrense (LOQ) i tråd med EFSAs anbefalinger i forbindelse med revurdering av MRLer for stoffet (artikkel 12-vurdering) på bakgrunn av disse grenseverdiene. 

I EU vil disse endringene i MRLer gjelde samtidig med at forordningen som det var feil i, trer i kraft slik at denne feilen i praksis ikke vil få noen betydning. Norge har allerede gjennomført forordning (EU) 2021/618. Endring av MRL ved forordning (EU) 2021/1795 vil gjelde umiddelbart når forordningen tas inn i norsk regelverk. 

Grenseverdiene som endres ved forordning (EU) 2021/1795 (rettelse til forordning (EU) 2021/618), gjelder i EU fra 6. november 2021 og vil gjelde umiddelbart i Norge når de tas inn i norsk regelverk. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten; 
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet. 
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 
 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der relevante departementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette ikke utgjøre noen helsefare for forbrukerne. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivået hvor det påvises en langtidsvirkning eller det minste nivået hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier. 

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper, og er etter dagens kunnskap vurdert til ikke å medføre noen helsefare for forbrukerne. EFSA-vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen. 

Formelt vil det i en periode fra 6. november 2021 og fram til forordning (EU) 2021/1795 tas inn i EØS avtalen og gjennomføres i norsk regelverk, på grunn av denne feilen, være en litt lavere MRL for terbutylazin for produktene sukkermais, mais og sorghum i den norske forskriften (plantevernmiddelrestforskriften) enn MRL i EU. I denne saken vil Mattilsynet likevel i praksis forholde seg til EUs MRLer fram til feilen også er rettet i den norske forskriften.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1795
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32021R1795

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.07.2021
Frist returnering standardskjema: 10.09.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 108/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.11.2021
Høringsfrist: 06.12.2021
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 02.05.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.05.2022